Romano Prevod Tari Biblija

Galatjajna 1

Pozdrav

1O Pavle – apostoli, bičhavdo na taro manuša, nitu preku posredstvo manušestar, nego preku o Isus Hristos hem o Devel o Dat, Koj voskrsningjale taro mule – 2hem sa o phrajlja, koj tane mancar, džiko crkve ki Galatija. 3Blagodat hem mir ki tumende taro Devel, amaro Dat, hem taro Gospodari o Isus Hristos, 4Koj dengjape Pes baši amare grevia, za da te izbavinel amen taro avdisutno lukavo veko, pali vojlja amare Devleskiri hem Dat, 5Kaske tano slava ko sa o vekja. Amin!

Iranena e Hristoskoro Evangelie

6Čudinavama deka agjar sigate iranena tumen taro Okova, Koj povikujngja tumen e Hristoske ki blagodat, hem prenakhena ko javer evangelie, 7kova nae tano javer, samo isi disave, kola buninena tumen hem mangena te iranen e Hristoskoro Evangelie.

8Ama ako hem amen, ili angeli taro nebo, propovedinela tumenge javer evangelie, različno taro okova, so propovedingem tumenge, te ovel prokleto! 9Sar so vakjergem poangle hem akana palem vakjerava: ako nekoj propovedinela tumenge evangelie, so razlikujnelape taro okova so primingenle, te ovel prokleto!

O Pavle e Hristoskoro služiteli

10Dali me akana uverinava e manušen ili e Devle? Ili nastojnava te ugodinav e manušenge? Ako panda bi ugodinavajne e manušenge, nae sine te ovav e Hristoskoro služiteli. 11Soske, izvestinava tumen, phrajljalen, deka o Evangelie, kova propovedingjum, nae tano manušikano, 12soske nitu me primingjumle taro manuš, nitu sikliljumle, nego preku otkrovenie taro Isus Hristos.

13Tumen sekako šungen baši mlo anglutno živiba ko judejstvo; sar but previše goninava sine e Devleskiri crkva hem uništinava. 14Hem ko judejstvo geljum but anglal taro me vrsnikja ko mlo narodo, vdahnimo tari prebari sila baši o običaja amare pradadengiri.

15A koga sine pali vojlja Okoleskiri, Koj odelingjama tari utroba me dajakiri hem povikujngjama preku Pli blagodat, 16te otkrinel ki mande Ple Čhave, za da te propovedinavle maškar o narodo, na posovetujngjuma odma ko telo hem ko rat, 17nitu geljum upre ko Erusalim ko okola, kola angleder mande sine apostojlja, nego geljum poadari ki Arabija hem palem irangjuma ko Damask.

18A palo trin berš geljum upre ko Erusalim, za da te dikhav e Petare, hem ačhiljum ki leste dešupandž dive, 19a nekoj javer taro apostojlja na dikhljum, osven o Jakov, o phral e Gospodareskoro. 20A palem so pišinava tumenge, ekje anglo Devel vakjerava deka na hovavava.

21Palo odova, aljum ko kraja e Sirijake hem Kilikija. 22A e crkvenge ki Judeja kolaj tane ko Hrista, lično sijum sine lenge panda nepoznato, 23ola sine samo šunge: „Okova, koj nekogaš goninelamen sine, akana propovedinela i vera, koja nekogaš uništinelala sine.“ 24Hem slavinena sine e Devle ki mande.