Romano Prevod Tari Biblija
AA

Matej 10

O dešuduj učenikja

1Hem vikingja Ple dešuduje učenikon ki Peste, hem dengjalen vlast upro nečista duhia te paldenlen hem te saskjaren sekova nasvalipa hem sekoja slabost.

2A akalaj tale o anava e dešuduje apostolengere: prvo o Simon, vakjerdo Petar, hem oleskoro phral o Andrej, pa o Jakov Zavedeev hem o phral leskoro o Jovan, 3o Filip hem o Vartolomej, o Toma hem o Matej o cariniko, o Jakov Alfeev hem o Tadej, 4o Simon Kananit hem o Juda Iskariotski, koj hem predajngjale.

5O Isus bičhagjalen adale dešuduje dženen hem naredingja lenge, vakjeribaja: „Ma džan palo drumo ko narodia, hem ma khuven ki diz e Samarjanenge; 6nego džan pošukar ko našavde bakhre e Izraeleveske ko kher. 7Hem džandor, propovedinen hem vakjeren deka avela paše o carstvo nebesno. 8Saskjaren e nasvalen, voskresninen e mulen, očistinen e leproznen, palden e demonen; bizo pare dobingen, bizo pare den.

9Ma len ni zlato, ni srebro, nitu ba-kri ko tumare pojasia; 10nitu torba baši drumo, ni duj šeja, ni kundre, ni kaš, soske o rabotniko zaslužinela plo hajbe.

11A koga khuvena ki savo hem bilo diz ili gav, raspučen koj tano dostojno ki leste; hem ačhoven odothe džikote na džana tumenge olestar. 12A koga ka khuven ko kher, pozdravinenle. 13Hem ako čače o kher ovela dostojno, tumaro mir neka avel ki leste; a ako na ovela dostojno, tumaro mir neka iranelpes tumenge. 14Hem ako nekoj na priminela tumen, nitu šunela tumare lafia, koga ikljona taro odova kher ili diz tresinen o pravo taro tumare pre. 15Čače vakjerava tumenge, polokho ka ovel e Sodomsko hem i Gomorsko phuv ko sudno dive, otkolku odole dizake.

16Ekje Me bičhavava tumen sar bakhre maškar o ruva; odoleske oven mudra sar sapa hem bezopasna sar gulubia. 17Arakhen tumen taro manuša, soske ka predajnen tumen e sudonge hem ka kamšikujnen tumen ko pumare sinagoge. 18Ka ikalen tumen anglo upravitejlja hem o cajra, baši Mange, baši svedoštvo olenge hem e narodonge. 19A koga ka predajnen tumen, ma sekirinen tumen sar ili so ka vakjeren, soske ko odova saati ka ovel tumenge tano dendo so trebela te vakjeren; 20soske na sijen tumen koj kjerena lafi, nego o Duho tumare Dadeskoro, Koj kjerela lafi ki tumende.

21A o phral ka predajnel pe phrale ko meribe, hem o dat – e čhave, hem o čhave ka oven protiv o roditejlja hem ka mudarenlen. 22Hem ka oven mrzime taro sarine baši Mlo anav; ama, koj ka pretrpinel džiko krajo, ov ka ovel spasimo.

23Koga ka goninen tumen ki diz, našen ki javer; soske čače vakjerava tumenge, nae te obikolinen o izraelska diza džikote avela o Čhavo Manušikano.

24O učeniko nae tano upreder o učiteli, nitu o sluga upreder plo gospodari. 25Dosta leske tano e učenikoske te ovel sar leskoro učiteli hem e slugaske sar leskoro gospodari. Ako o gazda e khereskoro vakjerenale Velzevul, kobor poviše oleskere kherutne!

26Odoleske, ma daran olendar; soske nae ništo učhardo, so nae te otkrinelpes, nitu garavdo so nae te doznajnelpes. 27So vakjerava tumenge ko karanluko, vakjerenle ki svetlina; hem so ka šunen ko kan, proglasinenle taro krovia.

28Hem ma daran taro okola koj mudarena o telo, a i duša našti te mudarenla. Nego daran poviše taro Okova, Koj šaj te uništinel hem i duša hem o telo ko pekol.

29Na bikinenapes li duj čhiriklja baši jek para? Pa nijek taro olendar na perela ki phuv bizo vojlja tumare Dadeskiri. 30A tumenge tane gejnde duri hem o bala ko šero. 31Hem agjar, ma daran. Tumen sijen poskupa taro but čhiriklja.

32Hem agjar, sekoj koj priznajnelaman Man anglo manuša, ka priznajnavle hem Me le anglo Mlo Dat, Koj tano ki nebesa. 33A koj ka odrečinelpes Mandar anglo manuša, hem Meda ka odrečinapes olestar anglo Mlo Dat, Koj tano ki nebesa.

34Ma mislinen deka aljum te anav mir ki phuv. Na aljum te anav mir, ama mači. 35Soske aljum ‘te razdelinav e manuše taro oleskoro dat hem e čhaja tari lakiri daj, hem e bojra tari lakiri sasuj,’ 36hem ‘dušmani e manušeske ka oven oleskere kherutne.’

37Koj mangela e dade ili e daja, poviše Mandar, nae tano dostojno baši Mange, hem koj mangela e čhave ili e čhaja, poviše Mandar, nae tano dostojno baši Mange; 38hem koj na lela plo krsto hem na džala pali Mande, nae tano dostojno baši Mange. 39Koj ka arakhel pli duša, ka našavela; hem koj ka našavela pli duša baši Mange, ka arakhela.

40Koj priminela tumen, priminelama Man, a koj priminelama Man, priminela Okole, Koj bičhagjama. 41Koj priminela proroko ko anav e prorokoske, ka priminel proročko nagrada; hem koj priminela pravedniko ko anav e pravednikoskoro, ka priminel pravedničko nagrada. 42Koj ka pherel jek taro akala tikne samo čaša šudre pajneja, soske tano učeniko, čače vakjerava tumenge, nisar nae te našavel pli nagrada.“