Romano Prevod Tari Biblija
AA

Матеј 14

О мериба е Јован Крстителескоро

1 Ко одова време, јек дело о Ирод владинела сине, шунѓа о гласо баши о Исус; 2 хем ваќерѓа пе слугенге: „Одовај тано о Јован Крстител; ов воскреснинѓа таро муле; хем одолеске о силна дејља делујнена ки Лесте.“

3 Соске о Ирод астарѓа е Јоване, пханљале хем чхиѓале ко затвор, баши и Иродијада, и ромни лескере пхралескири о Филип; 4 соске о Јован ваќерѓа леске: „Нае туке тано дозволимо ла те овелтут.“ 5 Хем мангела сине те мудареле, дарала сине таро народо, соске иќеренале баши пророко.

6 А кога славинелапес сине е Иродескоро роденден, е Иродијакири чхај кхелела сине машкар хем угодинѓа е Иродеске, 7 одолеске ов клетваја ветинѓа лаке те дела, со хем ка родел лестар.

8 А ој, пало совет пе дајакоро, ваќерѓа: „Деман акате ко послужавнико о шеро е Јован Крстителескоро.“

9 Хем е цароске пело жал, ама баши о клетве хем баши окола со бешена сине олеја, заповединѓа те ден лаке, 10 хем бичхаѓа, па чхинге о шеро е Јованескоро ко затвор.

11 Хем олескоро шеро сине андо ко послужавнико хем дендо е чхајаке, а ој ингарѓале пе дајаке. 12 Хем олескере учениќа але, леле о тело хем парунгеле, хем геле хем јавинге е Исусеске.

О Исус паравела панџ илјаде манушен

13 А кога шунѓа одова о Исус, повлечинѓапес одотхар бродеја, ко пусто тхан, коркори. Ама бут џене шунге хем слединге Оле пешки таро диза. 14 Хем кога иклило дикхља бут народо, чхиѓале сине ки жал баши оленде хем исцелинѓален оленгере насвален.

15 А кога ратило Олескере учениќа але ки Лесте хем ваќерге Леске: „О тхан тано пусто хем о време тано веќе касно; мук е народон те џан ко гава за да те кинен песке хајбаске.“

16 Ама о Исус ваќерѓа ленге: „Нае потреба те џан, денлен тумен те хан.“ 17 А ола ваќерге Леске: „Акате нанеамен ништо, само панџ маре хем дуј мачхе.“

18 А Ов ваќерѓа ленге: „Аненлен Манге акате.“ 19 Хем заповединѓа е народоске те бешен ки чар; леља о панџ маре хем о дуј мачхе, дикхља ко небо хем благословинѓа; пхагља о маре хем денѓален е учениконге, а о учениќа е народонге.

20 Хем сарине хале хем чалиле; хем ваздинге со ачхило таро парчиња, дешудуј корпе пхерде. 21 А одола, кој хале, сине околу панџ илјаде мурша, освен о џувља хем о чхаве.

О Исус пхирела упро пани

22 Хем одма о Исус теринѓа пе ученикон те кхувен ко броди хем те џан англо Лесте тари јавер страна, џикоте те мукел е народон. 23 Хем штом мукља е народо, уклило ки гора, за да те молинелпе коркори. А кога ратило, сине коркори одотхе. 24 А о броди веќе сине бут дур таро брего, мучимо таро браниа, соске и бавлал сине спротивно.

25 А ки штарто раќакири стража ало ки ленде, пхирибаја ко море. 26 Кога дикхлеле сар пхирела ко море, о учениќа дарандиле хем ваќерге: „Одовај тано духо!“ хем викинге тари дар.

27 А о Исус одма иранѓа ленге хем ваќерѓа: „Овен храбра! Ме сијум! Ма даран.“

28 А о Петар одговоринѓа Леске хем ваќерѓа: „Господар, ако сијан Ту, наредин манге те авав ки Туте ко пани.“

29 Ов пак ваќерѓа: „Ава!“ Хем о Петар хулило таро броди хем пхирѓа ко пани те авел ко Исус. 30 Ама кога дикхља и силно бавлал, дарандило, почминѓа те тонинел хем викинѓа, ваќерѓа: „Господар, спасинма!“

31 А о Исус одма пружинѓа Пло вас, астарѓале хем ваќерѓа леске: „Тикне веракереја, соске посомнинѓантут?“

32 Хем кога кхуге ко броди, и бавлал ачхили. 33А окола, кој сине ко броди, але хем поклонингепес Леске, ваќерге: „Чаче Ту сијан е Девлескоро Чхаво.“

34 Хем кога накхле, але ки Генисаретско пхув. 35 Хем кога пенџаргеле о мануша таро одова тхан, бичхаге ки цело одоја околина хем анге Олеске сарине кој сине насвале, 36 хем молиненале сине само те доприненпес џико реске Олескере шејендар; хем кобор хем да те доприненпес, сарине исцелиненапес сине.