Romano Prevod Tari Biblija

Матеј 6

1„Пазинен тена ќерен тумари праведност англо мануша, за да те дикхен тумен ола; инаку наетумен награда таро тумаро Дат, Кој тано ки небеса.

2Хем аѓаре, кога деја некас те поможине, ма трубин англи туте, сар со ќерена о лицемејра ко синагоге хем ко улице, за да те овен славиме таро мануша. Чаче ваќерава туменге, исилен пли награда. 3А ту, кога деја некас те поможине, нека мате џанел ти левица, со ќерела ти десница, 4за да те овел тло дејбе ко тајност; хем тло Дат, Кој дикхела ко тајност, ка наградинелтут јавно.

5Хем кога молинена тумен, ма овен сар о лицемејра, кој мангена те молиненпес тердиндор ко синагоге хем ко ќушиа таро улице, за да те дикхенлен о мануша; чаче ваќерава туменге, исилен пли награда. 6А ту, кога молинејатут, кхув ки тли гаравди соба, пхан о удара хем молинтут тле Дадеске, Кој тано ки тајност; хем тло Дат, Кој дикхела ко тајност, ка наградинелтут јавно.

7А кога молинена тумен, ма користинен чуче повториме лафиа сар о народо; соске мислинена дека ка овен шунде баши о побут лафиа. 8Хем аѓар, ма овен сар ленде, соске тумаро Дат џанела сој туменге тано потребно, панда англедер те молиненле.

9Него молинен тумен аѓар:

‘Мо Дат амаро, Кој сијан ки небеса, те светинелпес Тло анав;

10те авел Тло царство, те овел Тли војља, сар ко небо, аѓар хем ки пхув;

11амаро шуко маро, де амен авдије;

12хем опростин аменге амаре борџиа, сар со хем амен опростинаја амаре борџлијенге;

13хем ма ингар амен ко искушение, ама избавин амен таро билачхо, соске Тлој тано о царство хем и сила хем и слава, ко са о вејќа, амин!’

14Соске, ако тумен опростинена е манушенге оленгере престапиа, тумаро небесно Дат ка опростинел хем тумаре. 15Ако тумен на опростинена е манушенге оленгере престапиа, ни тумаро Дат нае те опростинел тумаре.

16А кога постинена, ма овен ма-зми сар о лицемејра; соске ола ќерена ма-зми пло муј, за да те дикхенлен о мануша дека постинена; чаче ваќерава туменге, исилен пли награда. 17А ту кога постинеја, помазин тло шеро хем тхов тло муј, 18за да тена дикхентут о мануша дека постинеја, ама тло Дат, Кој тано ко тајност; хем тло Дат, Кој дикхела ко тајност, ка наградинелтут јавно.

19Ма кхеден барвалипе ки пхув коте со о молцо хем и рѓа уништинелален, хем коте со о чора пхагена, кхувена хем чорена, 20него кхеден барвалипе ко небо, коте со ни о молцо, ниту и рѓа на уништинелален, хем коте со о чора на пхагена, кхувена хем чорена; 21соске коте тано тло барвалипе, одотхе ка овел хем тло срце.

22О светило е телоскоро тани и јак. Хем аѓар, ако тли јак тани бистро, цело тло тело ка овел осветлимо; 23ама ако тли јак тани билачхе, цело тло тело ка овел каранлуко. Хем аѓар, ако и светлина, сој тани ки туте, тани каранлуко, кобор би ка овел о каранлуко!

24Никој нашти те служинел дује господаренге; соске или јек ка мрзинеле, а о јавер ка мангеле; или ка овел поврзимо јекеја, а о јавер ка презиринеле. Нашти те служинен е Девлеске хем е мамонеске.

25Одолеске ваќерава туменге: ма секиринен тумен баши тумари душа, со ка хан или со ка пиен; ниту баши тло тело, со ка уравен. Зар и душа нае тани повише тари храна, хем о тело таро шеја? 26Дикхенлен е чириклен небесна! Ола ниту сејнена, ниту жнејнена, ниту кхедена ко амбари, хем палем тумаро небесно Дат паравелален. Зар на сијен вредна бут повише олендар? 27Кој тумендар шај секирибаја те продолжинел пло живот, макар само јек саати?

28Соске секиринена тумен хем баши шеенге? Дикхен о полска лулуѓа сар бајрона; на трудиненапес, ниту плетинена; 29а Ме ваќерава туменге дека ни о Соломон, ки цело пли слава, на ураѓапес сар јек олендар. 30Хем, ако о Девел уравела аѓар и полско чар, со авдије тани, а тајса фрденала ки печка, нае ли бут повише тумен, тикневеракере?

31Хем аѓар, ма секиринен тумен, ваќерибаја: ‘Со ка ха?’ Или: ‘Со ка пија?’ Или: ‘Со ка урава?’ 32Соске са одова родена о народиа, соске тумаро небесно Дат џанела дека туменге тано потребно са акава. 33Ама, роден прво о царство е Девлескоро хем Олескири правда, хем са одова ка додајнелпес туменге.

34Хем аѓар, ма секиринен тумен баши тајсутно диве, соске о тајсутно диве ка секиринелпес баши песке. Доста тано секоле дивеске олескоро билачхипе.“