Romano Prevod Tari Biblija

Матеј 7

1„Ма судинен, за да мате овен судиме. 2Соске саве судоја судинена, асавкеја ка судинелпес туменге; хем саве меркаја меринена, асавкаја ка меринелпес туменге.

3Соске дикхеја и тикни дељанка ки јак тле пхралеске, а на дикхеја и греда ки тли јак? 4Или, сар ка ваќере те пхралеске: Дозволин манге те икавав и тикни дељанка тари тли јак, а палем еќе, ки тли јак иси греда? 5Лицемерно, икав прво и греда тари тли јак, па тогаш ка дикхе јасно, сар те икаве и тикни дељанка тари јак те пхралестар.

6Ма ден одова сој тано свето е џуќеленге; ниту те фрден тумаре бисејра англо бале, за да мате газиненлен пумаре пренцар, хем те ираненпес хем те ќерен тумен ко котора.

7Молинен хем ка делпес туменге; роден хем ка аракхен; кхувен хем ка пхравѓол туменге. 8Соске секој кој молинела, добинела; кој родела, аракхела, хем околеске кој кхувела, ка пхравѓол леске.

9Или, кој тано одова мануш машкар туменде, кој пле чхавеске ако родела олестар маро, ка деле бар? 10Или, ако родела лестар мачхо, ка деле ли сап?

11Хем аѓар, ако тумен, кој сијен билачхе, џанена те ден шукар дајра тумаре чедонге, кобор повише тумаро Дат, Кој тано ко небесиа, ка делен шукарипа околенге, кој молиненале?

12Хем аѓар, са со мангена те ќерен туменге о мануша, ќерен оленге хем тумен аѓар; соске одовај тано о Закони хем о Пророќа.

13Кхувен таро тесно удар, соске бувло тано о удар хем иси бут тхан о друмо, со водинела ко пропаст, хем бути тане, кој кхувена олестар. 14Соске тесно тано о удар хем тесно тано о друмо, со водинела ко живот, хем бут хари тане кој аракхенале.

15Пазинен тумен таро ховавне пророќа, кој авена туменге ко бакхране шеја, а андрал тане граблива рува. 16Ка пеџаренлен пало оленгере плодиа. Кхеделапе ли дракха таро каре, или смокве таро боцке? 17Аѓар, секова шукар каш бијанела шукар плодиа, а о билачхо каш бијанела билачхе плодиа. 18Нашти шукар каш те дел билачхе плодиа, ниту билачхо каш те дел шукар плодиа. 19Секова каш, ако на бијанела шукар плодиа, чхинелапес хем фрделапес ки јаг. 20Хем аѓар: ка пенџаренлен пало оленгере плодиа.

21На секој, со ваќерела Манге: ‘Господар, Господар!’ ка кхувел ко царство небесно, а окова, кој ќерела и војља Мле Дадескири, Кој тано ко небесиа. 22Бут џене ка ваќерен Манге ко одова диве, ‘Господар, Господар, на пророкујнгем ли ко Тло анав, на палдингем ли демојна ко Тло анав; хем на ќергем ли бут чудиа ко Тло анав?’ 23Хем тогаш Ме ка ваќерав ленге: ‘Никогаш Ме на пенџарѓум тумен; џан туменге Мандар тумен, кој ќерена безаконие!’

24Хем аѓар, секој, кој шунела акала Мле лафиа хем исполнинелален, ка спорединавле Ме гоѓавере манушеја, кој ќерѓа пло кхер ко бар. 25Хем денѓа песке баро бршим, хем але реќе, хем пхудинге бавлала хем пеле упро ко одова кхер, ама одова на рушисалило, соске сине ќердо ко бар.

26Хем секој кој шунела акала Мле лафиа, а на исполнинелален, ка овел споредимо бигоѓакере манушеја, кој ќерѓа пло кхер ки пошик. 27Хем денѓа песке баро бршим, хем але реќе, хем пхудинге бавлала хем пеле упро ко одова кхер, хем ов пело, хем олескоро периба сине баро.“

28Хем кога о Исус завршинѓа акала лафиа, о народо чудинелапес сине баши Олескоро сикајбе; 29соске сикавелален сине сар Окова, Кој исиле власт, а на сар оленгере книжниќа.