Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Јованово 2

О Христос амаро Застапнико

1Мле чхавален, акава пишинава туменге за да ма те грешинен; хем ако некој грешинела исиамен Застапнико ко Дат: о Исус Христос, о Праведнико. 2Ови тано жртва со помиринѓа баши амаре гревиа; на само баши амаре, него хем баши о гревиа е цело светоскере.

3Хем пало одова џанаја дека пенџарајале, ако пазинаја Олескере заповедиа. 4Кој ваќерела: „Пенџарѓумле,“ а на пазинела Олескере заповедиа, ховавној тано хем о чачипе нае тано ки лесте. 5А кој пазинела Олескоро слово, ки лесте, чаче, о мангипе ко Девел ресља џи ко совршенство. Пало одова џанаја дека сијем ки Лесте. 6Кој ваќерела дека ачхола ки Лесте, ов требела те џал, сар со џала сине Ов.

Неви заповед

7Мангљален, на пишинава туменге неви заповед, него и пурани заповед, со примингенла таро почеток; и пурани заповед тано о слово, со шунгенле. 8Но сепак пишинава туменге неви заповед; хем одовај тано чачутно хем ки Лесте хем ки туменде – соске и темнина накхела, а и чачутни светлина веќе светинела.

9Кој ваќерела дека тано ки светлина, а мрзинела пе пхрале, ови тано џи акана ки темнина. 10Кој мангела пе пхрале ачхола ки светлина хем ки лесте нае ништо со би шај сине некас те чхивел ко грево. 11А кој мрзинела пле пхрале ки темнина тано хем ки темнина џала, хем на џанела кај џала, соске и темнина којрарѓа о јајкха лескере.

12Пишинава туменге, чхавален, соске опростиме тумаре гревиа, баши Олескоро анав. 13Пишинава туменге, дадален, соске пенџарген Околе, Кој тано таро почеток; пишинава туменге, тернален, соске побединген е билачхе. Пишинѓум туменге, чхавален, соске пенџарген е Даде. 14Пишинѓум туменге, дадален, соске пенџарген Околе, Кој тано таро почеток. Пишинѓум туменге, тернален, соске сијен силна хем соске е Девлескоро слово живинела ки туменде хем соске побединген е билачхе.

Ма манген о свето

15Ма манген о свето, ниту окова сој тано ко свето. Ако некој мангела о свето, о мангипа таро Девел о Дат нае тано ки лесте, 16соске са сој тано ко свето - и похота е телоскири, и похота е јајкхенгири хем и гордост е животоскири - нае тано таро о Дат, него таро свето. 17А о свето накхела хем олескири похота, а кој извршинела е Девлескири војља ачхола довек.

Е Христоскере душмајна

18Чхавален, о последно саати тано; хем сар со шунген дека о антихрист авела, аѓар акана уштиле бут антихристиа; пало одова џанаја дека тано о последно саати. 19Амендар иклиле, ама на сине амендар, соске ако сине амендар, ка ачховен сине аменцар, него требела сине те сикавелпес дека нае тане сарине амендар.

20А тумен иситумен помазание таро Светиот хем џанена са. 21На пишинѓум туменге сар те на џанен о чачипа, него соске џанена хем соске нијек ховајба нае тано таро чачипе. 22Кој тано о ховавно, ако на окова, кој одрекујнела дека о Исус тано Христос? Акава тано антихрист – кој одрекујнела е Даде хем е Чхаве. 23Секој со одрекујнела е Чхаве наеле ни е Даде; кој исповединела е Чхаве, исиле хем е Даде.

Ачховен ко Христос

24Со шунген таро почеток, одова те ачхол ки туменде. Ако ачхола ки туменде окова со шунген таро почеток, хем тумен ка ачховен ко Чхаво хем о Дат. 25А акавај тано о ветување со Ов ветинѓале аменге: вечно живото.

26Акава пишинѓум туменге баши окола, кој ховавена тумен. 27А тумен, ки туменде ачхола о помазание со приминген Олестар хем нае тано потребно некој те сикавел тумен, него сар со Олескоро помазание сикавела тумен баши о са, хем тано чачутно хем нае тано ховајба, хем сар со сикаѓа тумен, аѓар ачховен ки Лесте. 28Хем акана, чхавален, ачховен ки Лесте, за да те овеламен смело доверба кога ка јавинелпес Ов хем за да ма те лаџаќерамен англо Лесте, ко Олескоро ајбе. 29Ако џанена дека Ови тано праведно, џанен дека секој кој ќерела правда, тано бијамо таро Олестар.