Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Јованово 4

Испитинен о духиа

1Мангљален, ма верујнен секоле духо, него испитинен е духон – дали тане таро Девел, соске бут ховавне пророќа иклиле ко свето. 2Пало акава пенџарен о Духо е Девлескоро: секова духо кој исповединела дека о Исус Христос ало ко тело, таро Девел тано; 3а секова духо кој на исповединела дека о Исус Христос ало ко тело, нае тано таро Девел; одовај тано о духо е антихристоскоро, баши каске шунген дека авела, хем акана тано веќе ко свето.

4Тумен сијен таро Девел, чхавален, хем тумен победингенлен, соске тано побаро Окова, Кој тано ки туменде, отколку окова, кој тано ко свето. 5Ола тане таро свето, одолеске ќерена лафи светско хем о свето шунелален. 6Амен сијем таро Девел, кој пенџарела е Девле шунеламен амен; кој нае тано таро Девел на шунеламен. Пало одова пенџараја о духо е чачипаскоро хем о духо е заблудакоро.

О мангипе авела таро Девел

7Мангљален, те мангамен јек јавереја, соске о мангипа тано таро Девел хем секој кој мангела таро Девел тано бијамо хем пенџарела е Девле. 8А кој на мангела, на пенџарела е Девле, соске о Девел тано мангипе.

9Ко одова открисалило аменге е Девлескоро мангипе, ки аменде, со о Девел бичхаѓа ко свето Пле Јекебијанде Чхаве за да те живина преку Лесте. 10О мангипе тано ко акава: на дека амен заманглем е Девле, него Ов замангљамен амен хем бичхаѓа Пле Чхаве сар жртва помирница баши амаре гревиа.

11Мангљален, ако о Девел замангљамен аѓар, хем аменда требела те мангамен јек јавереја. 12Е Девле никој никогаш на дикхљале; ако мангајамен јек јавереја, о Девел ачхола ки аменде хем Олескоро мангипе уло совршено ки аменде. 13Пало одова пенџараја дека ачховаја ки Лесте хем Ов ки аменде, со денѓамен таро Пло Духо. 14Хем амен дикхлем хем сведочинаја дека о Девел о Дат бичхаѓа е Чхаве сар Спасители е светоскоро.

15Ако некој исповединела дека о Исус тано Чхаво е Девлескоро, о Девел ачхола ки лесте хем ов ко Девел. 16Хем амен пенџаргем хем верујнгем ко мангипе, која о Девел исиле ки аменде. О Девел тано мангипе: хем кој ачхола ко мангипе, ачхола ко Девел хем о Девел ачхола ки лесте. 17О мангипе ки аменде ало џи ко совршенство ко одова: амен те овеламен смелост ко Судно Диве, соске савој тано Ов, асавке сијем хем амен ко свето.

18Ко мангипе нае дар, него о совршено мангипе палдела и дар; соске и дар исила казна; а кој дарала, на ало џи ко совршенство ко мангипе. 19Амен мангајале, соске прво Ов замангља амен.

20Ако некој ваќерела: „Мангава е Девле,“ а мрзинела пе пхрале, ховавној тано; соске кој на мангела пе пхрале, кас со дикхљале, нашти те мангел е Девле, Кас со на дикхљале. 21Хем акаја заповед исиамен Олестар: кој мангела е Девле, те мангел хем пе пхрале.