Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Јованово 5

Победа упрал ко свето

1Секој, кој верујнела дека о Исус тано Христос, бијамо тано таро Девел; секој, кој мангела е родителе, мангела хем околе, кој тано бијамо Олестар. 2Пало одова пенџараја дека мангаја е Девлескере чхавен, кога мангаја е Девле хем пазинаја Олескере заповедиа. 3Соске акавај тано о мангипе е Девлескоро, те исполнина Олескере заповедиа; а Олескере заповедиа нае пхаре, 4соске са сој тано бијамо таро Девел, побединела o свето; хем акавај тани и победа која побединѓа о свето: амари вера.

5Кој тано ов, кој побединела о свето, ако на окова, кој верујнела дека о Исус тано е Девлескоро Чхаво? 6Ови тано Окова Кој ало преку пани хем рат, о Исус Христос; нае само пајнеја, него пајнеја хем ратеја; хем о Духо тано Окова Кој сведочинела, соске о Духо тано чачипе. 7Соске трини тале кој сведочинена: 8о Духо хем о пани хем о рат, хем акала трин тане согласна.

Е Девлескоро сведоштво баши Пло Чхаво

9Ако приминаја о сведоштво е манушенгоро, е Девлескоро сведоштво тано побаро. А акавај тано е Девлескоро сведоштво, дека сведочинѓа баши Пло Чхаво. 10Кој верујнела е Девлеске ко Чхаво, исиле сведоштво ки песте; кој на верујнелале е Девле, ќерѓале ховавно, соске на поверујнѓа ко сведоштво, кова о Девел сведочинѓа баши Пло Чхаво.

11Хем акавај тано о сведоштво: о Девел денѓамен вечно живото, хем одова живот тано ко Олескоро Чхаво. 12Кас исиле е Чхаве, исиле живот; кас наеле е Девлескере Чхаве, наеле живот.

И делотворно молитва

13Акава пишинѓум туменге, кој верујнена ко анав е Девлескере Чхавесте, за да те џанен дека иситумен вечно живото хем те верујнен ко анав е Девлескере Чхавесте. 14Хем акавај тани и доверба која исиамен ки Лесте: дека шунеламен ако родаја нешто пали Олескири војља. 15Хем кога џанаја дека шунеламен, со хем те молинале, џанаја дека исиамен добимо о молбе со родингем Олестар.

16Ако некој дикхела пе пхрале те ќерел грево, со на ингарела ко мериба, нека молинел, хем ка деле живот, уствари околенге, кој на ќерена грево со ингарела ко мериба. Иси грево со водинела ко мерибе, баши одова грево на ваќерава те молинен. 17Секоја неправда тано грево, а иси грево со на ингарела ко мериба.

О Чачутно Девел

18Џанаја дека нијек, кој тано бијамо таро Девел, на грешинела, него о бијамо таро Девел пазинелапе пес хем о лукаво на допринелапе узи лесте. 19Џанаја дека амен сијем таро Девел, а цело свето тано ки власт е лукавоске. 20Исто аѓар, џанаја дека е Девлескоро Чхаво ало хем денѓамен разум, за да те пенџара е Чачутне. Хем амен сијем ко Чачутно, ко Олескоро Чхаво о Исус Христос. Ови тано чачутно Девел хем вечно живото.

21Чхавален, пазинен тумен таро идојља. Амин!