Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Петрово 1

Поздрав таро Петар

1О Петар, апостоли е Исусе Христоскоро, џи ко бириме со живинена ки тугина, растуриме ко Понт, Галатија, Кападокија, Азија хем Витинија, 2спрема о дикхиба англедер е Девлескоро е Дадескоро, ко осветлиба е Духоскоро, баши послушност хем о прскиба е ратеjа е Исусе Христоскоро: о благодат хем о мир те умножинелпе туменге.

Џивди надеж

3Благословимо те овел о Девел о Дат амаре Господарескоро е Исусе Христоскоро, Кој пали Пли бари милост, преку о воскресение е Исусе Христоскоро таро муле, бијанѓамен поново баши џивди надеж, 4баши наследство со на накхела, хем со нае валкајмо, хем кова на шуќола, аракхло баши туменге ко небо, 5кас е Девлескири сила аракхела тумен, преку и вера, баши о спасение, спремимо те откринелпе ко последно време.

6Ко акава радујнен тумен, макар аканаске те овен да ки туга ако тано потребно ко разна искушениа, 7та о вредност тари тумари вера, која тани поскапоцено таро пропадливо злато - кова испитинелапе ки јаг - те сикавелпе, баши пофалба, слава хем чест ко откровение е Исусе Христоскоро, 8Кас со мангенале иако на дикхленле, ки касте верујнена акана, иако на дикхенале, хем радујнена тумен со неискажливо хем прославиме радостеjа, 9соске ресена и цел тумаре веракири: о спасение е душенгоро.

10Акава спасение родинге хем испитинге о пророќа, кола пророкунге баши благодат сој туменге тани наменими; 11ола испитинге ко кова хем ко саво време сикавела сине е Христоскоро Духо, Кој со сине ки ленде кога англедер ваќерелапе сине баши е Христоскоро цидиба хем баши о славе пало одова.

12Оленге сине откримо дека на служинена сине баши песке, туку баши туменге, акалеjа со акана туменге објавинге преку окола со проповединге о Евангелие преку Свети Дух бичхавдо таро небо, ко со о ангејљада мангена те дикхен.

Те ова света

13Адалеске, овен спремна ки тумари годи, овен трезвена, нека овелтумен пхерди надеж ки благодат, која ка овел туменге анди ко откровение е Исусе Христоскоро. 14Сар послушна чхаве, ма управинен тумен според о некогашна страстиа, кола синетумен ко тумаро биџандипе, 15него сар сој Ов Свето, Кој повикујнѓа тумен, те овен коркори туменда света ко цело тумаро иќериба, 16соске тано пишимо, ‘Овен света соске МЕ СИЈУМ свето.’

17Хем кога викиненале Дат Околе, Кој на дикхела кој тано кој, судинелале според о дејља секоле јеке, накхенле ки дар о време таро тумаро живото сар јабанџие, 18џандипаја дека на сијен кинде распадлива буќенцар, среброја или златоја, таро тумаро суетно живото сој туменге тано предајмо таро тумаре дада, 19него скапоцено ратеjа таро Христос, сар невино хем чисто бакхро, 20кој сине англедер предзначајмо, англедер о создавање е светоскоро, а јавинѓапе ко крајо е времескоро баши туменге, 21кој преку Лесте поверујнген ко Девел, Кој ваздинѓале таро муле хем денѓале слава, аѓар со тумари вера хем тумари надеж те овен ко Девел.

Е Девлескоро Лафи

22Откога преку o Духо очистинѓeн тумари душа ко послушност ко чачипа баши надујмујало мангипа те пхрале; манген тумен јек јекеја постојано таро чисто срце, 23соске сијен неве бијанде на таро распадливо семе, него таро нераспадливо џивдо хем вечно Девлескоро лафи. 24Соске

‘секова тело тано сар чар,
хем цело лакири слава сар лулуди тари чар:
и чар шуќола хем и лулуди преперела,
25а е Девлескоро лафи ачхола увек.’

А адавај тано о лафи, ковај туменге тано објавимо сар Евангелие.