Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Петрово 2

О Џивдо Бар хем о биримо народо

1Хем аѓар, чхивен ки страна секова билачхипа хем секова ховајбе, дујмујалипа, завист, хем секоја клевета. 2Сар неве бијанде чхаве, копнинен пало чисто духовно тхуд е словоскоро, за да те бајрон преку лесте баши о спасение, 3ако вкусинген дека о Девели тано шукар.

4Пристапинен ки Лесте, о џивдо Бар, Кас со чаче о мануша отфрлингеле, ама Кој тано таро Девел биримо, хем скапоцено, 5та дозволинен коркори тумендар, сар џивде бара, те градинелпе духовно кхер, свето свештенство, за да те принесинен духовна жртве, колај тане пријатна е Девлеске, преку о Исус Христос. 6Соске пишинела ко Свето Писмо:

‘Еке, постајнава ко Сион аголно Бар,
одбиримо хем скапоцено;
хем кој верујнела ки Лесте, нае те лаџаќерелпе.’

7Аѓар, баши туменге, кој со верујнена, Ови тано скапоцено; а баши окола кола со на верујнена,

‘Бар, кова со отфрлингеле о Ѕидајра,
ама Кој уло аголно Бар,’

8хем

‘бар баши сопнибаске,
хем карпа соблазнибаске,’

ки која сопниненапе окола, кој тане непокорна е Словоске: соске тане хем определиме.

9А тумен сијен избиримо родо, царско свештенство, свето народо, народо придобимо, за да те прогласинен о славна дејља Околескере, Кој повикинѓа тумен тари темница ки Пли чудесно светлина, 10тумен кола некогаш на сијен сине народо, акана сијен Девлескоро народо, тумен кола некогаш на сијен сине помилујме, акана сијен помилујме.

11Мангљален, молинава тумен: сар јабанџие хем привремена житејља те воздржинен тумен таро телесна желбе, соске ола војнена против и душа. 12Понашинен тумен шукар машкар о народо, аѓар со токму ко одова баши со клеветинена тумен сар мануша со ќерена билачхипа; упри основа ко тумаре шукар дејља кога ка дикхенлен те прославинен е Девле ко диве е посетакоро.

Те ова покорна баши о властиа

13Заради о Господари покоринен тумен баши секоја манушикани власт: било царoске, сар врховнинко, 14било управителенге, сар олескере пратениќа, за да те казниненлен околен билачхипе со ќерена, а те пофалиненлен околен кој ќерена шукар. 15Соске акавај тано е Девлескири војља, ќерибаја шукар те пханден о муја хем о биџандипа е бигоѓакере манушенгоро, 16сар слободна; хем на сар окола, кој употребинена и слобода, сар покрив е билачхипаске, него сар Девлескере слуге. 17Поштојнен саринен, манген о пхралипа, даран таро Девел, поштојненле е царо.

18Слуге, покоринен тумен ленге тумаре господаренге целосно дараја, хем на само е шукаренге хем е кротконге, него хем е неправеднонге. 19Соске одовај тано благодат, кога некој цидела неправедливо хем поднесинела муке, ха-три е Девлескоро. 20Инаку зар би овела за пофалба, ако трпинена заслужими казна? Ама ако ќерена шукар, а сепак цидена, одовај тано вредно е Девлеске ко јајкха.

О Христос мукља пример

21Соске баши одова сијен повикујме, соске хем о Христос цидинѓа баши туменге, хем мукља туменге пример, за да те џан пало олескере стапке:

22‘Ов на ќерѓа грево
хем на аракхлисалило ховајбе ко Лескоро муј.’

23Ов Кој сине навредимо, на иранела сине навредаја; кога цидела сине на заканинелапе сине, него предајнѓапе Пес Околеске, Кој судинела праведно. 24Ов коркори ко Пло тело легарѓа амаре гревиа ко каш, та амен, те ова муле баши о гревиа, те живина баши правда; преку Олескере ране исцелинген тумен.

25Соске пхирена сине сар нашавде бакхре, ама акана иранген тумен ко Пастири хем о Чувари таро тумаре душе.