Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Петрово 3

Сар ваљани те овен о ромња хем о рома

1Aѓар хем туменда, о џувља, овен покорна тумаре роменге, хем ако некој на покоринелапе е словоске, те овен придобиме бизо слово, е понашајеја таро ленгере ромња, 2кога ка дикхенле тумаро понашај ки дар хем чистота.

3Тумаро украс те на овел авријалдан: ко плетиба о бала, ко чхиба злато или ко урајба разна шеја, 4него: о гаравдо мануш е срцескоро ко непропадливо украс е кротко хем е мирно духостар, сој тано баро вредност англо Девел. 5Соске аѓар некогаш украсиненапе сине о света џувља, кола со надиненaпес сине ко Девел хем покориненапе сине пе роменге, 6сар со сине и Сара послушно е Авраамеске, хем викинелале сине господар: тумен сијен лакере чхиа кога ќерена шукар, те на даран тари нисави дар.

7Аѓар хем туменда, о рома, живинен шукар те хајљовен тумен тумаре ромненцар сар послабо чаро, сикавен оленге почитување сар сонаследниќа тари благодат е животоскири, за да те овен тумаре молитве бизо пречка.

Те циден тумен таро билачхипе

8Најпосле, овен сарине сложна ко мисле, сочуствителна, мангипе пхраликано, милосрдна, понизна, 9ма иранен билачхипа билачхипаске, или навреда навредаке, него напротив, благословинен, соске повикујме сијен одолеске, за да те наслединен благослов. 10Соске

‘кој мангела о живото те мангел
хем те дикхел шукар диве,
нека воздржинелпес лескири чхип таро билачхипе
хем пе вошта таро ваќериба ховајбе;
11нека отстранинелпе таро билачхипе
хем нека ќерел шукар,
нека родел мир хем нека слединеле;
12соске е Господарескере јајкха дикхена ко праведниќа
хем Лескере кана шунена ленгере молитве,
а е Господарескоро муј тано против окола кој ќерена билачхипе.’

Цидена баши правда

13Хем кој ка ќерел туменге билачхипе, ако џана пало шукарипе? 14А ако хем цидена баши правда, овен блажена! ‘Ма даран, ниту ма вознемиринен тумен таро оленгере закане,’ 15него осветиненле ко тумаро срце е Христо сар Господари, секогаш спремна баши одговор баши секаске, кој роделала и причина тари надеж, која тани ки туменде, ама со кротост хем дараја, 16те овелтумен шукар совест, та окола кој наврединена тумаро шукар понашај ко Христос, те лаџан баши одова баши со клеветинена тумен. 17Соске тано пошукар, ако мангела е Девлескири војља, те циден ќерибаја шукар отколку те ќерен билачхе.

18Соске хем о Христос муло јек пути баши о гревиа, Праведно баши е неправеднонге, за да те ингарел амен ко Девел; чаче, Ов, Кој сине мудардо ко тело, оживинѓа ко Духо; 19ки Лесте, Ов гело тогаш, хем објавинѓа е духонге сој тане ко пханлипа, 20кола сине непокорна некогаш, кога е Девлескоро трпение уџарелален сине е Ноеске ко време џи коте градинелапе сине о ковчег, коте само хари олендар, односно овто душе спасингепе преку пани.

21Ки акаја слика одговоринела, о крштевање – кова нае тано отстраниба и телесно нечистотија, него тано одговор баши шукар совест ко Девел - акана хем туменда спасинела, преку воскресение е Исусе Христоскоро, 22Кој тано десно таро Девел, откога гело ко небо, коте покорингепе Леске о ангејља, хем о властиа, хем о силе.