Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Солунјајна 2

Е Павлескири служба хем о понашај

1Соске коркори џанена, пхрајљален, дека амаро ајбе ки туменде на сине ко чучо. 2Напротив, иако поангле страдингем хем сијем сине хулиме ко Филипи, сар со веќе џанена, сијем сине смела ко амаро Девел, те проповедина туменге е Девлескоро Евангелие машкар бари борба.

3Соске амаро проповедиба на сине тари заблуда ни таро мелалипа, ниту ховајбаја, 4него сар со о Девел испитинѓамен те доверинел аменге о Евангелие, аѓар ќераја лафи на угодибаја е манушенге, него е Девлеске, Кој испитинела амаре срциа. 5Соске, сар со џанена, никогаш на настапингем ховавне гудле лафенцар ниту подмолна алчна. О Девел сведоко баши одова. 6Ниту родингем слава таро мануша, ниту тумендар, ниту јаверендар, иако шај сине те настапина сар важна е Христоскере апостојља.

7Напротив, сијем сине гудле машкар туменде, сар доилка, која тато негујнела пле чхавен. 8Аѓар, пхерде мангипаја ки туменде манглем те предајна туменге на само е Девлескоро Евангелие, него хем амаре душе, соске улен аменге милна.

9Одолеске пхрајљален, тумен памтинена амаро трудо хем мука: ќерибаја бути раќате хем о диве, за да те на пера ко терет некаске туменге, џи коте проповедингем е Девлескоро Евангелие. 10Тумен сијен сведоќа хем о Девел, сар свето, праведно хем бизо махана понашингем амен машкар туменде, кој верујнена. 11Сар со џанена, амен секоле тумендар поединачно, сар о дат пле чхавенцар охрабрингем тумен хем годи денгем тумен, хем сведочингем туменге 12те живинен достојно баши о Девел, Кој повикујнѓа тумен ко Пло Царство хем слава.

13Хем одолеске хем амен благодаринаја е Девлеске стално соске, примибаја е Девлескоро слово, со шунгенле амендар, примингенле на сар манушикано слово, него сар Девлескоро слово савој тано чаче – кова делујнела ки туменде, кој верујнена.

14Соске, тумен пхрајљален, углединген тумен е Девлеске ко цркве, кој тане ко Христос Исус ки Јудеја, соске хем туменда претрпинген о исто таро тумаре сонародниќа, сар хем ола таро Јудејциа, 15таро окола, кој мударге е Господаре е Исусе, хем е пророкон, а амен изгонинге; кој на угодинена е Девлеске, кој противиненапе са е манушенге; 16кој браниненамен те ваќера е народонге, за да те спасиненпе, аѓар допхерена пле гревиа секогаш. Ама најпосле е Девлескири холи али ки ленде!

Е Павлескири желба те дикхелен

17А амен пхрајљален, кога ачхилем бизо туменде е мујеја, а на е срцеја, сијем сине упорна панда повише, баре желбаја, те дикха тумаро муј. 18Одолеске манглем те ава ки туменде; хем ме о Павле на само јек пути, него дуј пути, ама о сатана спречинѓамен. 19Соске, кој тани амари надеж, или радост, или венцо, баши пофалба? Та на сијен ли тумен англо амаро Господари о Исус ко Лескоро ајбе? 20Оја, тумен сијен амари слава хем амари радост.