Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Солунјајна 5

Е Господарескоро Диве

1А со ќерелапе лафи баши о времиа хем саатиа, пхрајљален, наетумен потреба те пишинелпес туменге; 2соске коркори тумен шукар џанена дека е Господарескоро диве ка авел сар чор ки рат. 3Кога ка ваќерен: мир хем безбедност, тогаш ненадејно ка перел уништување ки ленде, сар дук тари кхамни џувли, хем на ка нашен латар.

4Ама тумен, пхрајљален, на сијен ки темница – та о Диве те аракхел тумен сар чор, 5соске сарине тумен сијен чхаве е светлинакере хем чхаве е дивескере, на припадинаја е раќаке, ниту е темницаке; 6хем аѓар, те на сова сар о јаверa, него те ова џангавде хем те ова нерне: 7соске окола кој совена, совена раќате, хем кој маќовена, раќакоро маќовена.

8Амен, кој припадинаја е дивеске, те ова нерне, те уравамен ко оклоп е веракоро хем е мангипаскоро, хем е надежеја е спасениескоро сар шлеми, 9соске о Девел на определинѓамен баши холи, него те придобина спасение преку амаро Господари о Исус Христос, 10Кој муло баши аменге за да те живина заедно Олеја, било те ова џангавде или те сова. 11Одолеске утешинен тумен машкар туменде хем надградинен тумен јек јавере сар со хем ќерена!

Сар требела те живинен

12Молинаја тумен, пхрајљален, те ден сајгија околенге, кој трудиненапес машкар туменде, сар со грижиненапе туменге ко Господари, хем опоменинена тумен. 13Цениненлен упредер о са мангипаја, баши оленгоро дело. Живинен ко мир машкар туменде.

14Молинаја тумен панда, пхрајљален, сикавен е неуреднон, охрабринен околен со дарана, поможинен е слабон, овен трпелива сариненцар. 15Дикхен, никој никаске те на иранел билачхипа билачхипаја, него секогаш џан пало одова сој тано шукар машкар туменде хем ко сарине!

16Радујнен тумен секогаш! 17Молинен тумен стално! 18Благодаринен баши са, соске одовај тано е Девлескири војља баши туменге ко Христос Исус! 19Ма ачхавен o Духо! 20Ма презиринен о пророштва, 21испитинен са, задржинен о шукар. 22Иќерен тумен тари секоја појава таро билачхипе!

Поздравиа хем благословиа е пхраленге

23А коркори о Девел е мирескоро те осветинел тумен целосно! Хем тумаро духо, хем душа, хем тело те запазиненпес бизo махана ко ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос! 24Верно тано Окова, Кој повикујнела тумен хем Кој хем ка ќерел одова.

25Пхрајљален, молинен тумен хем баши аменге! 26Поздравинен са е пхрален свето чумибаја! 27А задолжинава тумен ко Господари, акава писмо те читинен са е пхраленге. 28И благодат амаре Господарескири о Исус Христос те овел туменцар. Амин!