Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Тимотеј 4

Ховавно учење

1А о Духо јасно ваќерела дека ко поадари времиа некој ка циделпе тари вера хем ка шунен ховавне духиа хем бенганo учење, 2преку лицемерство е ховавненгоро, кој тане жигојме ки пли совест, 3кој забранинена те стапинелпе ко брако хем родена те воздржинетут таро хајбе, со о Девел создајнѓа за да те лен со благодарност о верна, кој пенџарена о чачипе.

4Соске секова Девлескоро создание тано шукар, хем ништо на требела те овел отфрлимо, ако приминелапес со благодарност, 5соске осветинелапе преку е Девлескоро слово хем молитва.

Ов ленге пример

6Ако советинеја ко акава е пхрален, ка ове шукар служители е Христа Исусескоро, кој хранинелапе таро лафиа е веракере, хем тари шукар наука, со слединејала.

7А избегин таро нечиста хем бабина парамиса! Него обучинтут ко девлипа! 8Соске е телоскири обука тани хари покорисно, а о девлипа тано покорисно баши о са, соске иси ветување баши о авдисутно хем идно живото. 9Одовај тано о чачикано слово хем достојно баши пхердо примиба.

10Уствари, одолеске амен трудинајамен хем боринајамен, соске надинајамен ко џивдо Девел, Кој тано Спасители са е манушенге, особено е вернонге. 11Ко асавке буќа требела те заповедине хем те сикавелен е манушен!

12Никој те на презиринелтут баши тло тернипе! Него, ов ленге пример е вернонге ко слово, ко понашај, ко мангипе, ки вера, ки чистота! 13Џи коте авава пазин ко читиба, баши опомениба хем о поучување!

14Ма занемарин и дарба којај тани ки туте, којај туке денди преку пророштво хем вас чхивдо таро старешине. 15Исполнин одова, ов ко одова хем тло со напредујнеја те овел ленге видливо сариненге! 16Пазинтут хем о учење! Трпин ко одова, соске ќерибаја акава ка спасине хем тут хем околен кој шунена тут.