Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Тимотеј 6

Сајгијаја служин

1О робиа, кој тане тело јарем, те рачунинен пле господарен достојна баши секоја сајгија, за да ма те хулинелпес е Девлескоро анав хем и наука. 2А окола кој исилен верна господајра, те на презириненлен, соске тане пхрајља, него те служинен ленге пошукар, соске окола кој исилен помош таро ленгере услуге тане верна хем мангле пхрајља! Аѓар поучин хем проповедин!

О девлипа нае тано средство баши те печалине

3Ако некој поучинела појавер хем на слединела о састе лафиа амаре Господарескере о Исус Христос хем и наука таро девлипа, 4ови тано ко баро хем на џанела ништо, него насвало тари желба баши те пучљарелпе хем препирке таро кој икљона: о завист, расправие, хулење, билачхе сумне, 5чуче препирке машкар о мануша ираме гоѓаја хем отстраниме таро чачипе, кој мислинена дека о девлипа тано средство баши те печалине.

Те ова задоволно одолеја со исиамен

6О девлипа хем тано бари печалба кога тано заедно е чуствоја таро задоволство. 7Соске ништо на ангем ко акава свето, ниту шај те ингара нешто. 8А кога исиамен хајбаске хем шеја, те ова задоволно одолеја!

9А окола кој мангена те барваљовен, перена ко искушение, ки стапица хем ко бут бигоѓакере хем штетна желбе, со гуринена е манушен ко пропаст хем уништиба, 10соске о алчност тано корено баши о секова билачхипе; некој предајнгепес леске, отстранингепес тари вера хем посагепес пес буте дукхенцар.

Пазин и заповед чисто

11А ту, Девликано мануш, наш таро са одова! Хем џа пало ко праведност, девлипа, вера, мангипе, трпеливост, кроткост! 12Боринтут ки шукар борба е веракири, грабин о вечно живото, баши кова сијан повикујмо, хем баши каске денѓан шукар исповединѓантут англо бут сведоќа.

13Заповединава туке англо Девел, Кој оживинела са хем англо Христос Исус, Кој англо Понтиј Пилат посведочинѓа и шукар исповед, 14те пазинела и заповед чисто хем непорочно џи ко јавиба амаре Господарескоро о Исус Христос, 15кова – ко пло време, ка откринел о блажено хем единствено Владетели, о Царо упредер о цајра хем Господари упредер о господајра; 16Кој једино бизо мериба, живибаја коте нае никас пристап ки светлина, Кас со никој таро мануша на дикхљале ниту шај те дикхеле, Олеске чест хем вечно сила. Амин!

Заповед е барваленге

17Заповедин е барваленге ко акава свето те на овен ко баро хем те на надиненпес ко барвалипе коте шај те нашавенле, него ко џивдо Девел Кој деламен изобилно са баши те уживина, 18те ќерен шукар, те овен барвале ко шукар дејља, те овен дарежлива хем решиме те делинен е јавере манушенцар одова со исилен; 19те кхеден баши песке гудлипа сар основа баши иднина, те грабинен о чачикано живото.

Пазин и вера

20О Тимотеј, пазин одова сој туке тано доверимо, хем отстранин таро нечиста хем чуче муабетиа хем о противиба баши о ховавно ваќердо пенџариба, 21баши кова некој иќеренапес хем аѓар цидингепес тари вера. И благодат туја. Амин!