Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Тимотеј 3

Ка овен пхаре времиа

1A акава џан: ко последна диве ка овен пхаре времиа, 2соске о мануша ка овен себична, среброљубитејља, коркори те фалиненпе, горделива, хулитејља; непокорна е родителенге, неблагодарна, бизо светост; 3бизо природно мангипе, на мангена те смириненпе, лена ки мен, наелен контрола, дива, душмајна е шукарипаске, 4предавниќа, избувлива, ваздиме, повише дикхена те уживинен ке пле страстиа, а на те манген е Девле, 5кој исилен изглед девликано, а одрекујнгепе тари олескири сила; цидетут хем олендар!

6Соске олендар тане окола кој чхивенапес ко кхера хем ховавена е проста џувлен натовариме гревонцар, кој тане водиме таро различна страстиа, 7кој сикљовена секогаш, а никогаш нашти те авен џи ко пенџарибе о чачипе.

8Хем сар со о Јаниј хем о Јамвриј спротивставингепес е Мојсеске, аѓар хем акала противиненапес е чачипаске, мануша ираме гоѓаја, препеле тари вера. 9Ама нае те напредујнен веќе, соске оленгоро делинипа ка откринелпес англо сарине, сар со откринѓапес хем околе дујенгоро.

Ачхов ко одова со сиклиљанле

10А ту слединеја сине мло учење, о начин е живибаскоро, и замисла, и вера, о долготрпение, о мангипе, о трпение, 11о гониба, о цидиба со случингепес манге ки Антиохија, Иконија хем Листра. Саве прогонствиа претрпинѓум, хем о Господари избавинѓаман таро са! 12А хем сарине кој мангена те живинен девликано ко Христос Исус, ка овен прогониме, 13џи коте о билачхе мануша хем о измамниќа ка напрединен ко билачхипе, те ховавен хем ка овен ховавде.

14А ту ачхов ко одова со сиклиљанле хем ко со сијан убедимо, соске џанеја кастар сиклиљанле хем 15соске таро тло тикнипа пенџареја о Света Писмиа, кој шај те ќерентут мудро баши спасение преку и вера ко Христос Исус. 16Цело Свето Писмо тано таро Девел вдахнујмо хем тано корисно баши сикљојба, баши те хајљова коте амаре грешке, баши поправиба хем баши воспитиба ки правда, 17за да те овел е Девлескоро мануш совршено спремимо баши секова шукар дело.