Romano Prevod Tari Biblija
AA

Ефесјајна 1

Поздрав џи ки црква ко Ефесјајна

1О Павле, преку е Девлескири војља апостоли е Исусе Христоскоро, џи ко света ко Ефес хем о верна ко Христос Исус: 2о благодат ки туменде хем мир таро Девел, амаро Дат хем таро Господари о Исус Христос!

Благословиме ко Христос

3Те овел благословимо о Девел хем о Дат амаре Господарескоро о Исус Христос, Кој благословинѓамен, ко Христос, секоле духовно благословеjа, ко небесна тхана; 4соске избиринѓамен ки Лесте, англедер те создајнелпе о свето, за да те ова света хем непорочна англо Лесте ко мангипе. 5Сар со определинѓамен англедер за да те посининел амен преку о Исус Христос, пали гудли намера тари Пли војља, 6за да те овел фалими и слава тари Лескири благодат, колаја дарујнеламен ко Мангло, 7ки Касте исиамен откуп преку Лескоро рат, прошка е гревонге, според о барвалипа тари Лескири благодат 8која чхорѓала изобилно аменге ки секоја мудрост хем разумност, 9откринѓа аменге и тајна тари Пли војља, според Пли гудли намера, со одрединѓала ки Лесте, 10за да те ќерела кога ка пхерѓон о времиа; за да те кхедел ко јек палем ко Христос: са сој тано ки небеса хем сој тано ки пхув ки Лесте, 11ки Касте хем аменда сијем сине избириме баши наследниќа, соске сијем сине определиме англедер е одлукаја Околескири, Кој ќерела са пало совет ки Пли војља, 12за да те ова баши пофалба баши Лескири слава, амен, кој веќе англедер надингем амен ко Христос.

13Ки Лесте хем тумен, откога шунген о слово е чачипаскоро – о Евангелие баши тумаро спасение – хем откога хем тумен поверујнген, улен запечатиме е Свети Духоја е ветујбаскоро, 14Кој тано гаранција баши амаро наследство, баши откупување околен кој уле Девлескоро сопственост – баши пофалба Олескере славакири.

Са покоринѓа тело Олескере пре

15Одолеске хем ме, откога шунѓум баши тумари вера ко Господари ко Исус хем баши тумаро мангипе ко са о света, 16на ачховава те заблагодаринав баши туменге, спомнибаја тумен ко мле молитве, 17та о Девел амаре Господарескоро о Исус Христос, о Дат е славакоро, те дел тумен духо таро мудрост хем откровение ко чачикано пенџариба Оле: 18хем те избистринел о јајкха таро тумаро срце, за да те џанен сави тани и надеж ко Лескоро повикување, кобори о барвалипе таро Лескоро славно наследство ко светие, 19хем кобор тани пребари Лескири сила ки аменде кој верујнаја според о делујбе тари Лескири моќно сила; 20каскоро делујбе сикаѓале ко Христос, кога ваздинѓале таро муле хем постајнѓале десно Пестар ко небесна тхана, 21дур упредер секова началство, хем власт, хем сила, хем господарство хем упредер о секова анав, кова спомнинелапес на само ко акава свето, него хем ко идно.

22Хем са покоринѓа Леске тело Олескере пре, а Ле постајнѓа баши Шеро упредер о са ки црква, 23кој тани Олескоро Тело – и полнота Околескири, кој пхерела са ко са.