Romano Prevod Tari Biblija
AA

Ефесјајна 2

Пало благодат сијен спасиме

1Хем тумен, кој сијен сине муле баши тумаре престапиа хем гревиа, 2ко кова живинена сине некогаш според о веко акале светоскоро, според о кнез е воздушно силенгоро – о духо, кој делујнела акана машкар о чхаве тари непокорност. 3Машкар акала, хем аменда живингем некогаш кo амаре телесна страстиа, ќераја сине о похоте е телоскере хем ко помисле хем сијем сине ки природа чхаве е хољакере сар хем о са јавера.

4Ама о Девел, Кој тано барвало ко милост, баши Пло баро мангипе колаја замангљамен, 5џивде ќерѓамен заедно е Христоја хем амен, кој сијем сине муле баши амаре гревиа – пали благодат сијен спасиме! – 6хем Олеја воскреснинѓамен хем Олеја бешаќерѓамен ко небесна тхана, ко Христос Исус, 7та, ко поадари веќа те сикавел о пребаро барвалипе тари Пли благодат, според Пло шукарипа ки аменде ко Христос Исус.

8Соске пало благодат сијен спасиме, преку вера, хем одова нае тано тумендар коркори – одовај тано Девлестар поклон! 9Нае таро дејља, за да те на фалинелпе некој. 10Уствари, Лескоро дело сијем, создајме ко Христос Исус, баши шукар дејља, кола о Девел спреминѓален англедер, за да те живина ки ленде.

Ови тано амаро мир

11Одолеске спомнинен туменге, дека тумен, кој некогаш сијен сине незнабошциа ко тело, хем ваќерде биобрезиме таро окола, кола со ваќеренапе обрезиме, хем кој тале одова ко тело, пало манушикано дело; 12ко одова време сијен сине бизо Христос, дујрарде таро израелско општество, хем туѓа е заветенге таро ветување, бизо надеж хем бизо Девел ко свето. 13А акана ко Христос Исус, тумен кој некогаш сијен сине дур, улен паше преку е Христоскоро рат.

14Соске Ови тано амаро мир, Кој таро дуј ќерѓа јек, хем пељарѓа о преградимо ѕидо, со делинелален сине, 15хем ко Пло тело уништинѓа о душманлуко хем о закони олескере заповеденцар хем одредбе, хем ќерѓа мир, таро дуј те создајнел ки Песте јек нево мануш, 16хем солдуј ко јек тело те помиринелен е Девлеја преку о крсто, откога мударѓале упри лесте о душманлуко.

17Ов ало те проповединел мир туменге, кој сијен сине дур хем мир околенге, кој сине паше: 18соске преку Лесте, хем акала хем о јавера, исиамен пристап ко Дат ко јек Духо.

О Христос амаро аголно бар

19Одолеске, тумен на сијен веќе јабанџие хем странциа, него сијен сограѓајна е светиенгере хем о кхерутне е Девлескере, 20надѕидиме упри основа е апостоленгири хем е пророконгири, а о аголно бар тано коркори о Христос Исус, 21упри Касте цело стројно состајми зграда бајрола ко свето храми ко Господари, 22упри Касте хем туменда ко Духо заедно соѕидинена тумен е Девлеске ко живеалиште.