Romano Prevod Tari Biblija

Efesjajna 3

И тајна е Христоскири

1Одолеске ме, о Павле, сијум затворнико е Христа Исусескоро баши туменге е народонге, 2само ако шунген баши о управителство баши е Девлескири благодат, која манге тани денди баши туменге; 3дека пало откровение сопштими манге тани и тајна, сар со поангле пишинѓум накратко. 4Читибаја отхар шај те хајљон мо сфакајње баши и тајна е Христоскири, 5која со ко јавера поколениа на сине ленге пхенди е манушикане чхавенге, сар со акана преку о Духо тани открими Олескере света апостоленге хем пророконге: 6дека о народиа тане сонаследниќа хем припадниќа е исто телоске, хем заедно тане ко Лескоро ветување ко Христос Исус, преку о Евангелие, 7каске уљум служители, според о дари тари Девлескири благодат, која тани манге денди според о делујба тари Олескири сила.

8Манге – о најтикно таро са о света – денди тани манге акаја благодат: те навестинав е народонге о Евангелие о неистражливо е Христоскоро барвалипа 9хем сариненге те расветлинав ко со состојнела и распределба е тајнакири која тари вечност сине гаравди ко Девел – о Создатели баши о са; 10та и бут различно Девлескири мудрост те откринелпе ленге акана преку и црква е началствонге хем е властенге ко небесна тхана, 11според и вечно намера, која остваринѓала ко Христос Исус, амаро Господари, 12ки Касте исиамен смелост хем пристап ко Девел, пхерде довербаја – преку и вера ки Лесте. 13Одолеске молинава тумен те на обесхрабринен тумен баши мле невојле, со аракхлема баши туменге: олај тумари слава.

Е Христоскоро мангипа накхавела о џандипа

14Баши одова перава ко кочака англо о Дат амаре Господарескоро о Исус Христос, 15Кастар секова родо ки небеса хем ки пхув добинела анав; 16те дел тумен, според о барвалипа тари Пли слава – те зајакнинен е силаја преку Олескоро духо ко мануш андре, 17та преку и вера те вселинелпес о Христос ко тумаре срциа: те овен вкорениме хем засновиме ко мангипе; 18за да те шај те сватинен са е светиенцар, сој тано ширина хем дужина, хем учипа хем хор, 19хем те пенџарен е Христоскоро мангипа, кова накхавела о џандипа: за да те исполнинен тумен ки цело е Девлескири полнота. 20А Околеске, Кој Пле силаја, со делујнела ки аменде, шај те ќерел прекумерно упредер о са со амен молинаја или мислинаја, 21Олеске некај тано слава ки црква хем ко Христос Исус ко са о поколениа таро веќа ко веќа! Амин!