Romano Prevod Tari Biblija
AA

Ефесјајна 5

Џан ко мангипе

1Хем аѓар, углединен тумен ко Девел, сар мангле чхаве, 2хем џан ко мангипе, сар со хем о Христос мангела сине тумен хем предајнѓапе Пес баши аменге, сар принос хем жртва е Девлеске баши благопријатно мирис.

3А о блудство хем секоја нечистотиа или алчност, те на спомнинелпес машкар туменде, сар со бешела е светиенге. 4Ниту безобразна хем чуче лафиа, ниту смешке, сој тане неприлична, него пошукар благодарност. 5Соске, џанен акава шукар; нијек блуднико, нијек нечисто, нијек алчно – кој тано идолопоклонико – наеле наследство ке Христоскоро хем е Девлескоро Царство!

6Никој те на ховавел тумен чуче лафенцар, соске баши асавке букенге авела е Девлескири холи упро непокорна чхаве. 7Хем аѓар, ма овен оленгере соучесниќа!

Чхаве е светлинакере

8Соске некогаш сијен сине темнина, ама акана сијен светлина ко Господари: живинен сар чхаве е светлинакере, 9а о плоди е Духоскоро состојнелапе ко секова шукарипа, ко праведност, хем ко чачипа!

10Испитинен сој тано угодно е Господареске, 11хем ма овен соучесниќа ко бизоплодна дејља е темницакере, него пошукар: разоткриненлен! 12Соске тано лаџаво те ќерелпе лафи хем баши одова со ола ќеренале потајно. 13А са со откринелапе овела јавно преку и светлина, соске са со овела јавно, светлина тано. 14Одолеске ваќерелапе:

„Ушти, ту кој совеја,
воскреснин таро муле,
хем о Христос ка осветлинелту!“

15Хем аѓар, пазинен грижливо сар живинена! На сар немудра, него сар мудра. 16Искористиненле о време, соске о диве тане билачхе. 17Одолеске ма овен бигоѓакере, него хајљовен сој тани е Девлескири војља! 18Хем ма маќовен мојљаја, ко ковај тане о румиме буќа, него пхерен тумен е Духоја!

19Ќерен лафи јек јавереске псалменцар, хем химне, хем духовна гиленцар! Гиљавен е Господареске, хем гиљавенле ко тумаре срциа! 20Благодаринен Леске секогаш баши о са е Девлеске е Дадеске, ко анав амаре Господареске е Исусе Христоске!

Сар ваљани те овен о рома хем о ромња

21Покоринен тумен јек јекеске ки дар таро Христос!

22О ромња те покориненпес пе роменге, сар е Господареске, 23соске о ром тано шеро е ромнакоро, сар сој тано хем о Христос Шеро е Црквакоро хем Ов тано Спасители е Телоскоро! 24Хем сар со и Црква покоринелапес е Христоске, аѓар те овен хем о ромња покорна ко са пумаре роменге.

25Ромален, манген тумаре ромнен, сар со хем о Христос замангља и Црква хем предајнѓапе Коркори Пес баши лаке, 26за да те осветинела, очистинѓала пајнеја тхоѓала ко слово, 27хем те претставинела англо Песте и славно Црква, кола наела флека, ниту брчка, или нешто слично, за да те овел свето хем непорочно.

28Аѓар хем о рома тане должна те манген пле ромнен сар пумаре тејља. Кој мангела пле ромња, мангелапе пес. 29Соске никој никогаш на замрзинѓа пло тело. Ама, паравелале хем таќарелале сар хем о Христос е Црква. 30Соске, амен сијем члејна Олескере Телостар – таро Олескоро мас хем Олескере кокала.

31‘Одолеске о мануш ка мукел пе даде хем пе даја хем ка прилепинелпе ки пли ромни, хем о солдуј ка овен јек тело.’ 32Акаја тајна тани бари – а ме ваќерава дикхибаја ко Христос хем ки Црква. 33Хем аѓар, секој тумендар те мангел пе ромња сар пес, а и ромни те поштојнел пле роме.