Romano Prevod Tari Biblija
AA

Ефесјајна 6

Сар ваљани те овен о чхаве хем о родитејља

1Чхавален, шунен тумаре родителен ко Господари, соске одовај тано право. 2‘Поштојн те даде хем те даја’ – одовај тани и прво заповед е ветувајнеја- 3‘за да те овел туке шукар хем за да те живине дуго ки пхув.’

4А тумен, дадален, ма хољанќерен тумаре чхавен, него воспитиненлен ки наука хем опомена ко Господари.

Сар ваљани те овен о робиа хем о господајра

5О робие, шунен тумаре господарен ко тело дараја хем трепет, искрено таро са о срце сар е Христо! 6Ма служинен само англо јајкха, сар окола кој угодинена е манушенге, него сар е Христоскере служитејља, кој са тари душа извршинена е Девлескири војља! 7Служинен доброволно сар е Господареске, а на е манушенге, 8џандипаја дека секова - робо или слободно – ако ќерела нешто шукар, ка добинел одова таро Господари!

9А тумен, господајра, постапинен исто аѓар оленцар, бизо закане; џандипаја дека оленгоро хем тумаро Господари тано ки небеса! Хем дека Ов на дикхела кој тано кој!

Уравен тумен ко са е Девлескоро оружје

10Најпосле, појачинен тумен ко Господари хем ки сила тари Лескири моќ! 11Уравен тумен ко са е Девлескоро оружје, за да те шај те спротивинен тумен ко ховајба е бенгескере. 12Соске амари борба нае тани против о рат хем о тело, него против о началствиа, против о властиа, против о светска владетејља е темницакере ко акава веко: против о духовна силе е билачхипаскере ко небесна тхана.

13Одолеске лен цело е Девлескоро оружје, за да те шај те бранинен тумен ко лошно диве хем откога ка завршинен са, те одржинен тумен! 14Хем аѓар, терѓовен цврсто! Пханле е чачипаја преку и половина, уравде ко оклоп е правдакоро, 15уравде ко пре спремна баши о Евангелие е мирескоро! 16Ко са акалеја, лен о штити е веракоро, колеја ка шај те ачхавен са о јагале стрелке е билачхескере. 17Ленле хем о шлеми е спасениескоро хем о мачи е Духоскоро – кој тано е Девлескоро слово, 18секоле родибаја хем молитваја, молинен тумен ко Духо ко секова време, хем баши одова овен џангавде, ден са тумендар, издржинен хем молитваја баши са о светие. 19Хем баши манге, те делпес манге слово кога ка пхравав мо муј, за да те шај те ваќерав смело и тајна таро Евангелие, 20баши кова сијум пратенико ко пханлипа: за да те ќерав лафи смело, сар со хем требела те ваќерав.

Благословиа хем поздравиа

21А за да те џанен хем туменда са баши манге со ќерава бути хем сар сијум, баши о са ка известинел тумен о Тихик, о мангло пхрал хем верно слуга ко Господари, 22кас со бичхавава ки туменде токму баши одолеске, за да те сикљон сар сијем амен хем за да те утешинел тумаре срциа.

23Мир е пхраленге хем мангипе вераја таро Девел о Дат хем таро Господари о Исус Христос!

24О благодат сариненцар кој мангенале амаре Господаре е Исусе Христе мангипаја со на ачхола!