Romano Prevod Tari Biblija
AA

Филипјајна 1

Поздрав

1О Павле хем о Тимотеј, слуге е Христа Исусескере, џи ко са о света ко Христос Исус, кој тане ко Филипи, е надзорниконцар хем е ѓаконенцар: 2благодат туменге хем мир таро Девел амаро Дат хем таро о Господари о Исус Христос.

О Павле благодаринела ки секоја молитва

3Благодаринава ме Девлеске секогаш кога спомнинавама баши туменге; 4секогаш ки секоја мли молитва молинаваман баши сариненге туменге радостеја, 5баши тумаро учество ко проповедиба о Евангелие таро прво диве џи акана. 6Уверимо сијум ко одова, дека Окова, Кој почминѓа о шукар дело ки туменде, ка довршинеле џи ко Диве е Христа Исусескоро.

7А хем право тано те мислинале одова баши сариненге туменге, соске сијен ко мло срце сарине тумен, кој сијен соучесниќа манцар ки благодат – сар ко мло пханлипе, аѓар хем ки одбрана хем утврдување о Евангелие. 8Соске о Девел тано манге сведоко козом жедно сијум пало сариненде туменде ко осет хем мангипе таро Исус Христос.

9Хем одолеске молинаваман тумаро мангипе те овел изобилно са повише хем повише ко пенџариба хем ки секоја бути те разликујнен, 10за да те шај те испитинен баши одова сој тано пошукар: те овен чиста хем беспрекорна ко Диве е Христоскоро, 11пхерде е плоденцар тари правда, кој тане преку Исус Христос, баши слава хем пофалба е Девле.

Ко било саво начин о Христос проповединелапе

12А мангава те џанен, пхрајљален, дека акава со случинелапес манцар поможинѓа бут повише баши те ширинелпес о Евангелие, 13аѓар со уло ленге јасно е цело царско стражаке хем са е јаверенге, дека сијум ко пханлипа баши о Христос, 14хем дека повеќе таро пхрајља ко Господари, охрабриме таро мло пханлипе, осмелиненапес са повише те проповединен бизо дар е Девлескоро слово.

15Чаче, јек проповединела е Христа таро завист хем мангипа ко препирке, а јавера тари шукар војља; 16јек таро мангипа, џандипаја дека пашљовава ко пханлипа баши одбрана о Евангелие, 17а јавера навестинена е Христа таро себичност, на чисто намераја, мислинена те анен манге невоља ко мло пханлипе.

18Ама со тогаш? Само одова: дека ко секова начин, било дујмујале или искрена, о Христос проповединелапе. Хем радујнавама баши одова, а хем ка радујнама, 19соске џанава дека акава – преку тумари молитва хем помош таро Духо е Исусе Христоскоро, ка овел манге баши спасение, 20согласно мло зорало уџаќериба хем надеж, дека ко ништо нае те лаџаќерама: ама сар хем секогаш ки цело смелост, аѓар хем акана, о Христос ка возвеличинелпес ко мло тело, било преку живот, или преку мерибе.

Притиснимо таро дуј стране

21Соске баши манге живот тано о Христос, а о мериба – придобивка. 22Ама ако хем поадари живинава ко тело, одова баши манге значинела: плодно бути – хем на џанава со те биринав. 23Притиснимо сијум таро дуј стране: исима желба те џав манге хем те овав е Христоја, сој тано дур пошукар, 24ама баши туменге тано попотребно те ачховав ко тело.

25Хем целосно уверимо ко одова, џанава дека ка ачховав хем ка продолжинав сариненцар туменцар, баши тумаро напредување хем баши радост ки вера. 26Хем тумари пофалба ко Христос Исус, те овел панда поизобилно ки манде, баши мло повторно ајбе машкар туменде.

Понашинен тумен достојно

27Само понашинен тумен достојно баши е Христоскоро Евангелие, за да те шај ме – било те авав хем те дикхав, било те овав отсутно те шунав баши туменге, дека терѓона цврсто ко јек духо, дека еднодушно боринена тумен заедно баши и вера таро Евангелие, 28хем дека ко ништо на дарана таро противниќа: одовај тано оленге знако баши уништиба, а туменге баши о спасение, хем одова таро Девел, 29соске туменге дендој милост баши о Христа на само те верујнен ки Лесте, него хем те циден баши Леске, 30те овелтумен исто борба, сар со дикхлен ки манде, а хем акана шунена баши манге.