Romano Prevod Tari Biblija
AA

Филипјајна 2

Те овелтумен исто мисле хем исто мангипе

1Хем аѓар, ако иси несави утеха ко Христа, ако иси несаво охрабрување таро мангипе, ако иси несави заедница е Духоскири, ако иси несаво андруно сочуство хем сомилост, 2исполнинен мло радост, хем мислинен исто те овелтумен исто мангипе, еднодушна ко мисле водиме ко јек.

3Ма ќерен ништо таро те натпреваринен тумен или таро суетно себичност, него ко понизност рачунинен тумен јек јекестар побаре таро тумендар! 4Ма дикхен секој само плеске, него секој нека дикхел ко окова со ќерелапе лафи баши јаверенге.

Те овелтумен исто мисла која сине ко Исус Христос

5Те овелтумен ки туменде и исто мисла, која сине хем ко Исус Христос; 6Кој иако тано е Девлеске ко облик, на рачунинела сине сар те грабинел одова сој тано јек е Девлеја, 7него понизинѓапе Коркори Пес, хем леља облик таро слуга, уло слично е манушенцар. 8Хем откога аракхлисалило ко лико сар мануш, Ов понизинѓапе Коркори Пес хем уло послушно џи ко мерибе, чак хем џи ко мерибе ко крсто.

9Одолеске хем о Девел превозвишинѓале хем денѓале анав, сој тано упро секова анав, 10хем е Исусеске ко анав те поклонинелпе секоја кочак околенгири: кој тане ко небо, хем ки пхув, хем тели пхув; 11хем секоја чхип те исповединел дека о Исус Христос тано Господари, баши слава е Девлеске о Дат.

О Девел тано Окова, Кој делујнела ки туменде

12Одолеске, мле мангљален, сар со секогаш сијен сине послушна, на само кога сијум уза туменде, него панда повише акана, кога на сијум уза туменде, ќерен бути ко тумаро спасение дараја хем треперибаја. 13Соске о Девел тано Окова, Кој делујнела ки туменде те манген хем те постапинен, според Олескири војља.

14Ќерен са бизо те жалинен тумен хем те на акошен тумен, 15за да те овен бизо махана хем чиста, непорочна Девлескере чхаве, машкар ирамо хем румимо родо, машкар кој ка светинен сар светилке ко свето, 16иќерибаја цврсто о слово е животоскоро, за да те овелма солеја те фалинама е Христоске ко Диве, дека на прастандиљум ко чучо хем дека на трудинѓума ко чучо.

17Ама, ако хем чхорѓовава сар принос упри жртва хем и служба тумаре веракири, радујнавама, хем радујнавама сариненцар туменцар. 18А исто аѓар радујнен тумен туменда хем радујнен тумен манцар.

О Павле бичхавела е Тимотеје

19Надинавама ко Господари о Исус дека ка бичхавав туменге скоро е Тимотеје, та хем меда те утешинама кога ка сикљовав сар сијен тумен. 20Соске наема никој, кој тано исто душаја сар лесте, кој добором искрено ка грижинелпес баши туменге, 21соске са о јавера родена пло, а на окова сој тано е Христа Исусескоро. 22Тумен џанена олескири докажими верност, дека – сар чхаво е дадескоро – манцар служинела сине ко шириба о Евангелие. 23Аѓар, надинавама дека ка бичхававле оле, одма штом ка хајљовав со ка овел манцар, 24а надинавама ко Господари дека хем меда коркори скоро ка авав.

О Павле палем бичхаѓа е Епафродите

25Рачунинѓум палем баши потребно те бичхавав туменге е Епафродите, мло пхрал хем соработнико хем заедно боринајамен – а тумаро пратенико, кој служинела баши мли потреба; 26соске сине бут жедно пало сариненде туменде хем сине олеске пхаро соске шунген дека сине насвало. 27Чаче сине насвало паше џи ко мериба, но о Девел смилујсалило, хем на само леске, него хем манге, за да ма те авел манге жал упри жал.

28Одолеске бичхаѓумле поскоро, те радујнен тумен палем кога ка дикхенле, хем меда те овав похари секиримо. 29Хем аѓар, приминенле ко Господари секоле радостеја хем поштојнен асавкен, 30соске баши е Христоскоро дело аракхлисалило паше џи ко мериба, чхиѓа по живото ко опасност, за да те надоместинел одова со тумен нашти сине те услужинен манге.