Romano Prevod Tari Biblija
AA

Филипјајна 3

И правда таро Девел, упри основа е веракири

1Хем аѓар, мле пхрајљален, радујнен тумен ко Господари! Манге нае тано досадно те пишинав туменге исто, а туменге ка служинел баши тумари безбедност.

2Пазинен тумен таро џуќела, пазинен тумен таро билачхе работниќа, пазинен тумен таро ховавно обрезание! 3Соске, амен сијем о чачутно обрезание; амен кола служинаја е Девлескере Духоја хем фалинајамен ко Христос Исус, а на надинајамен ко тело, 4иако хем меда шај те доверинама хем е телоске. Ако некој јавер мислинела дека шај те надинелпес ко тело, одова ме, панда повише: 5обрезимо сијум ко овтото диве, таро израелско родо сијум, таро е Венјаминескоро племе, Евреин таро Евреа; спрема о Закони - фарисеј; 6спрема са ме силаја - гонители е црквакоро; спрема и правда е Законескири сијум сине бизо те фалинел нешто.

7Ама одова со сине манге некогаш придобивка, одова рачунинѓум баши загуба баши о Христос. 8Ки суштина, ме хем акана рачунинава са баши загуба баши о преважно пенџариба е Христа Исусе, Мло Господари, баши Касте нашаѓум са хем са рачунинава баши отпад, за да те придобинав е Христа 9хем те аракхљаѓовав ки Лесте, на мле правдаја, која авела таро Закони; него пали и правда, која авела преку и вера ко Христос: и правда таро Девел упри основа е веракири, 10за да те пенџарав Оле, хем и сила таро Олескоро воскресение, хем учество ко Олескоро цидиба, те овав слично сар Лесте ко Лескоро мерибе 11та несар те доресав џи ко воскресение таро муле.

Прастава ки цел баши награда

12На ваќерава дека веќе доресљум или дека веќе аљум џи ко совршенство – него настојнава те доресав, соске хем манда о Христос доресља. 13Пхрајљален, ме панда на мислинава дека доресљумле! 14Ама сепак ќерава јек: бистрава окова сој тано пали манде, а дикхава ко окова сој тано англи манде; прастава ки цел: баши награда ко упруно повик таро Девел ко Христос Исус.

15Хем аѓар, кола сијем совршена мислинаја аѓар; ако тумен мислинена хем нешто појавер, о Девел ка откринел туменге хем одовада. 16Ама пало окова, џи ко кова дореслем, според о исто правило хем те ова едномислена!

Амаро жителство тано ки небеса

17Углединен тумен ки манде, пхрајљален, хем дикхен околенде, кој џана аѓар, сар со хем тумен иситумен пример ки аменде! 18Соске бут џене, баши каске со ваќерава сине туменге бут пути, а акана ваќерава хем асвенцар, џана сар непријатејља баши о крсто е Христоскоро. 19Ленгоро крајо тано уништиба; оленгоро девел тано о воги; оленгири слава тани ки ленгири лаџ; ола мислинена само баши акаја пхув.

20А амаро жителство тано ки небеса, котар хем очекујнаја е Спасителе, о Господари о Исус Христос, 21Кој ка преобразинел амаро слабо хем смртно тело, те собразинелпе олескере славно телоја, според о делујбе тари Олескири сила, колаја шај те покоринел са тели Песте.