Romano Prevod Tari Biblija
AA

Филипјајна 4

Ма секиринен тумен баши ништо

1Одолеске, пхрајљален мле мангљален хем мангле, мло радост хем венцо, терѓовен аѓар цврсто ко Господари, мангљален!

2Молинава е Еводија хем молинава е Синтихија те овен едномислена ко Господари. 3Оја, молинаватут хем тут, верно амал, поможин олен, соске заедно манцар трудингепе ко проповедиба о Евангелие, хем е Климентеја, хем е јавере соработниконцар, каскере анава тане ко Лил е Животоскоро.

4Радујнен тумен секогаш ко Господари! Палем ваќерава: радујнен тумен! 5Тумари кротост те овел пенџарди са е народонге! О Господари тано паше.

6Ма секиринен тумен баши ништо, него ко са преку и молитва хем молба е благодарностеја искажинен тумаро родиба англо Девел! 7Хем е Девлескоро мир, со накхела упредер секоја годи, ка запазинел тумаре срциа хем тумаре мисле ко Христос Исус.

8Ко крајо, пхрајљален, са сој тано чачикано, сој тано чесно, сој тано праведно, сој тано чисто, сој тано љубезно, сој тано ко шукар гласо – ако тано несаво шукарипа, ако тани несави пофалба – мислинен баши одова! 9Окова со сиклилен, хем приминген, хем шунген, хем дикхлен ки манде – ќерен одова, хем о Девел е мирескоро ка овел туменцар!

Са шај преку Христа

10Радујсалиљум бут ко Господари, соске акана најпосле, оживинген тумари грижа баши манге, тумен хем иначе грижинген тумен сине, ама на синетумен прилика. 11На ваќерава одова баши о нанипа, соске сиклиљум те овав задоволно одолеја ко со сијум. 12Џанава те живинав хем ко нанипа, џанава хем ко изобилство, сикло сијум ко са хем ко свашто: те овав чало хем бокхало, те овав ко изобилство хем ко нанипа. 13Са шај преку Христа, кој делама сила.

14Него шукар ќерген, со лелен учество ко мле невоље. 15А џанена хем туменда, Филипјајна, дека ко почеток ко проповедиба о Евангелие, кога гељум манге тари Македонија, нијек црква на сине манцар ко дејбе хем примибе, освен единствено тумен. 16Тумен бичхаген манге ко Солун, јек дуј пути, баши мли потреба.

17На сар те родава бакшиши, него родава о плоди со умножинелапес ки тумари сметка. 18Приминѓум са хем исима са ко изобилство. Пхердо сијум откога приминѓум таро Епафродит со бичхаген манге – благопријатно мирис, жртва пријатно благоугодно е Девлеске.

19А мло Девел ка исполнинел славно секоја тумари потреба, според Пло барвалипа – ко Христос Исус. 20А амаре Девлеске, хем Дат, слава ко са о вејќа, амин!

Поздравиа

21Поздравинен секоле вернико ко Христос Исус! Поздравинена тумен о пхрајља, кој тане манцар. 22Поздравинена тумен са о светие, а особено окола таро e Кесарескоро кхер.

23И благодат амаре Господарескири о Исус Христос те овел тумаре духоја. Амин!