Romano Prevod Tari Biblija
AA

Колосјајна 1

Поздрав

1О Павле, о апостоли е Исусе Христоскоро преку е Девлескири војља хем о пхрал о Тимотеј, 2џи ко света хем верна пхрајља ко Христа, ко Колос: о благодат туменге хем о мир таро Девел амаро Дат.

На ачховаја те молинамен баши туменге

3Благодаринаја е Девлеске, хем Дат амаре Господареске о Исус Христос, молинајамен секогаш баши туменге, 4соске шунгем баши тумари вера ко Христос Исус хем баши о мангипа, кова иситумен ко са о светие. 5Баши о надеж, која аракхелапе баши туменге ки небеса, баши која шунген порано таро чачикано слово таро Евангелие, 6кова ало ки туменде, сар хем ко цело свето, хем плодно бајрола сар хем ки туменде, таро одова диве кога шунген хем запознајнген е Девлескири благодат ко чачипе, 7сар со сиклилен таро Епафрас, амаро мангло соработнико ки служба, кој тано верно е Христоскоро служители баши туменге, 8кој известинѓамен баши тумаро мангипе ко Духо.

9Одолеске хем амен таро одова диве кога шунгем одова, на ачховаја те молинамен баши туменге хем те рода те исполнинен тумен пенџарибаја тари Олескири војља ки секоја мудрост хем духовно те хајљовен, 10аѓар со те џан достојно баши о Господари хем те овен Олеске угодна ко са; за да те овен плодна ко секова шукар дело хем за да те бајрон ко пенџариба е Девле; 11те зајакнинен ки секоја сила, според е силаја Олескере славакири, баши секоја непоколебливост хем трпение; радостеја 12те благодаринен е Девлеске, Кој оспособинѓамен баши учество ко наследство е светиенге ки светлина.

13Ов избавинѓамен тари власт е темницакири хем преселинѓамен ко Царство Пле мангле Чхавескоро, 14ки Касте исиамен откуп, преку Лескоро рат, опростување е гревонге.

Сај тано создајмо преку Лесте хем баши Леске

15Ови тано образ таро невидливо Девел, Првобијандо таро секова создание, 16соске ки Лесте тано создајмо са сој тано ки небеса хем ки пхув, видливо хем невидливо, било престојља, или господарства, или началствиа, или властиа, сај тано создајмо преку Лесте хем баши Леске.

17Хем Ови тано англедер о са хем сај ки Лесте пханло. 18Ови тано хем Шеро е Телоскоро, е Црквакоро. Ови тано почеток, Првобијандо таро муле, за да те овел Прво ко са, 19соске е Дадеске сине угодно ки Лесте те вселинелпе целосно полнота, 20хем преку Лесте те помиринел ки Песте са сој тано ки пхув или ко небо, те ќерел мир преку о рат Олеске ко крсто.

21Хем тумен, кој сијен сине некогаш јабанџие хем непријатејља ко тумаро мислење хем билачхе дејља, 22акана помиринѓа тумен преку о мериба ко Олескоро манушикано тело, за да те икавел тумен англи Песте: света, непорочна хем бизо те овен крива, 23само ако ачховена ки вера заосновиме хем цврста хем непоколеблива ки надеж таро Евангелие, кова шунгенле, ковај тано проповедимо баши цело создание тело небо хем ко кова ме, о Павле, уљум леске служители.

И тајна која сине гаравди

24Акана радујнавама ко мло цидиба баши туменге – хем ко мло тело допхерава одова со недостасинела е Христоскере мукенге, баши Олескоро тело, ковај тани и Црква, 25ки која ме хем уљум служители, според е Девлескоро управителство; сој манге тано дендо баши туменге, за да те исполнинав е Девлескоро слово; 26и тајна, која сине гаравди веконцар хем поколениа, а која тани открими акана Олескере светиенге, 27ки Касте о Девел мангла те јавинел сар тани барвали и слава акале тајнакири машкар о народиа: о Христос ки туменде, надеж е славаке.

28Амен проповединаја Оле, опоменибаја секоле мануше хем сикаваја секоле мануше ки цело мудрост, за да те претставинале секоле мануше совршено ко Христос Исус. 29Одолеске трудинавама хем боринавама според Олескере делотворно силаја, која делујнела силно ки манде.