Romano Prevod Tari Biblija
AA

Галатјајна 3

О чхаве е веракере

1О бигоѓакере Галатјајна! Кој магепсинѓа тумен, англо каскере јајкха о Исус Христос тано јасно цртимо сар распнимо? 2Мангава само акава те сикљовав тумендар: дали приминген о Духо упри основа е делонгири е Законескири или преку шуниба вераја?

3Добором ли сијен бигоѓакере? Со почминѓа е Духоја, акана коркори завршинена е телоја? 4Дали добором бут цидинген ко чучо? Акој тано чаче ко чучо! 5А Окова, Кој дела тумен Духо хем ќерела силна дејља ки туменде, дали ќерела одова упри основа е делонгири е Законескири или преку шуниба вераја?

6Сар со хем о Авраам ‘поверујнѓа ко Девел хем одова рачунисалило леске баши праведност.’ 7Хем аѓар, признајнен дека е Авраамескере чхаве тане окола, кола тане тари вера. 8А хем о Свето Писмо предвидинѓа, дека о Девел преку и вера оправдинела е народон, хем англедер навестинѓа о Евангелие е Авраамеске: ‘Ки туте ка овен благословиме са о народиа.’ 9Хем аѓар, окола, кој верујнена тане благословиме заедно е верно Авраамеја.

О Христос кинѓамен

10Уствари кој ќерена о дејља е Законескере, тели клетва тане, соске тано пишимо: ‘Проклето те овел секој, кој нае тано постојано ко са сој тано пишимо ко Лил е Законескоро, те исполнинел одова.’ 11А дека никој нае тано оправдимо англо Девел преку о Закони, јасно тано, соске ‘о праведнико ка живинел тари вера.’ 12А о Закони нае тано тари вера, него пхенела: ‘Кој исполнинелален, ка живинел преку оленде.’

13О Христос кинѓамен таро проклетство е Законескоро, откога уло проклетство баши аменге, соске тано пишимо: ‘Проклето те овел секој, кој висинела ко каш!’ 14Та е Авраамескоро благослов те авел е народонге ко Христос о Исус, хем те приминале преку и вера о ветување е Духоскоро.

О Закони сине амаро воспитувачи

15Пхрајљален, ќерава лафи манушикане: о завет со мануш потврдинѓале, никој на отфрлинелале, ниту додајнела леске нешто. 16А о ветувања сине ленге денде е Авраамеске хем олескере потомствоске. О Свето Писмо на ваќерела баши потомствиа, сар буте џененге; него сар јекеске: ‘хем баши тло Потомство,’ Кој тано о Христос.

17Ваќерава хем акавада: о Закони со уло пало штаршелу хем тријанда берш, на поништинела о завет, кова о Девел потврдинѓале англедер, ниту поништинела о ветување. 18Соске, ако о наследство авела таро Закони, одова веќе нае тано таро ветување; ама о Девел подаринѓа е Авраамеске преку ветување.

19Тогаш, соске тано о Закони? Ови тано определимо ко посредство е ангеленцар, вастеја таро јек посреднико, па тано додајмо баши о престапиа, џи коте на авела о Потомок, Каске тано дендој о ветување. 20Посреднико пак нае атхе, коте сој тано само јек; а о Девели тано јек.

21Според одова, дали тано о Закони против баши е Девлескере ветувања? Дур таро одова! Соске, ако сине дендо Закони, со шај те дел живот, тогаш чаче о праведност би овела таро Закони, 22ама о Свето Писмо саринен пханљален тело грево, хем упри основа и вера ко Исус Христос о ветување те овел дендо околенге, кој верујнена.

23А пред те авел и вера, сијем сине тели стража е Законескири, пханле, џи ко време е веракоро која требела сине те откринелпе. 24Аѓар, о Закони сине амаро воспитувачи џи ко Христос, за да те оправдинамен преку вера. 25А акана али и вера, хем на сијем повише тело воспитувачи.

Чхаве Девлескере преку вера ко Христос

26Соске, сарине сијен Девлескере чхаве преку вера ко Христос Исус, 27соске сарине, кола крстинген тумен ко Христос, ураген тумен ко Христос. 28Нае веќе ни Јудејцо ни Грко, нае веќе ни робо ни слободно, нае веќе ни мурш ни џувли, соске саре тумен сијен јек ко Христос Исус. 29Ако сијен пак тумен е Христоскере, тогаш сијен е Авраамескоро семе, наследниќа пало ветување.