Romano Prevod Tari Biblija
AA

Галатјајна 4

Чхаве хем наследниќа

1Ваќерава туменге палем, џи коте тано о наследнико малолетно, ништоја на разликујнелапес таро робо, иако тано господари ко са. 2Него тано тело старатејља хем управитејља џи ко роко определимо таро дат.

3Аѓар хем аменда, џи коте сијем сине малолетна, сијем сине заробиме тело о првобитна учења е светоскере; 4а кога ало о време, о Девел бичхаѓа Пле Чхаве, бијамо тари џувли, бијамо тело Закони, 5за да те кинел околен, кола со сине тело Закони, за да те примина о посинување. 6А пошто сијен чхаве, о Девел бичхаѓале ко тумаре срциа: о Духо Пле Чхавескоро, Кој викинела, „Абба, мо дат!“ 7Одолеске повеќе на сијан робо, него чхаво; а ако сијан чхаво, тогаш сијан наследнико ко Девел преку о Христос.

О Павле дарала баши о Галатјајна

8Ама тумен поангле, на пенџарена сине е Девле, служинена сине робско е девленге, кола ки природа нае одова. 9А акана, кога пенџарена е Девле, или панда пошукар: откога о Девел пенџарѓа тумен – сар шај палем те иранен тумен ко слаба хем бедна световна буќа, каске со мангена палем одново те служинен робско? 10Пазинена ко диве, хем масеќа, времиа, хем берша. 11Дарава баши туменге, те на трудинѓума ко чучо баши туменге. 12Молинава тумен пхрајљален, овен сар со сијум ме, соске хем меда сијум сар туменде! Тумен ништоја на навредингенма.

13А џанена дека прво пути ки телесно слабост, проповединѓум туменге о Евангелие; 14хем о искушение, кова сине баши туменге, ко мло тело, на отфрлингенле, ниту гадонген тумен олестар, него примингенма сар Девлескоро ангели, сар о Христос Исус. 15Акана, кај тано окова тумаро блаженство? Соске сведочинава туменге, дека кога би шај сине, би икавена тумаре јајкха хем би денама сине олен манге. 16Дали уљум непријатели баши одова, со ваќерава туменге о чачипа?

17Ола на прастана ко шукар баши туменге, него мангена те одвојнен тумен, за да те прастан баши оленге. 18Машкар одова, шукари секогаш те прастан ко шукар, а на само кога сијум ме уза туменде.

19Ме чхавален, кова палем сијум ко бијанибаскере муќе џи коте о Христос бајрола ки туменде, 20би мангава те овав акана уза туменде, хем те менинав мо гласо, соске сијум ко сомнение баши туменге.

И Робинка хем и Слободно

21Ваќерен манге, тумен, кој мангена те овен тело ко Закони: на шунена ли о Закони? 22Соске тано пишимо дека о Авраам синеле дуј чхаве: јек тари робинка, а о јавер тари слободно. 23Ама окова, тари робинка, бијамо тано ко тело, а окова тари слободно преку о ветување.

24Акавај тано ваќердо сликовито: одола џувља тале о дуј заветиа; јек тари гора Синај, кој бијанела баши ропство; адавај тано и Агара, 25соске и Агара тани и Синајско Гора ки Арабија, хем одговоринела ко авдисутно Ерусалим, кој робинела пе чхавенцар. 26Ама о небесно Ерусалим тано слободно, ов тано амари дај, 27соске тано пишимо:

‘Веселинту бизоплодескирие,
која на бијанеја;
радујнту хем викин,
ту кој на синету бијанибаскере муќе;
соске и мукли исила повише чхаве,
отколку окоја, кола исила ром.’

28Хем тумен сијен, пхрајљален, чхаве таро ветување сар о Исак. 29Хем сар со некогаш окова, кој бијасалило ко тело, гонинела сине околе, кој бијасалило пало духо, аѓар тано хем акана.

30А со ваќерела о Свето Писмо? ‘Палде е робинка хем лакере чхаве, соске о чхаво е робинкакоро нае те наслединел е чхавеја тари слободно!’ 31Одолеске, пхрајљален, амен на сијем чхаве е робинкакере, него е слободнакере.