Romano Prevod Tari Biblija

Galatjajna 5

Ослободинѓамен о Христос

1О Христос ослободинѓамен баши и слобода. Според одова, терѓовен цврсто хем ма перен палем тело робство хем лескоро пхарипа.

2Аќе, ме, о Павле, ваќерава туменге: ако обрезинена тумен, о Христос никако нае те користинел туменге. 3Хем палем сведочинава секоле манушеске, кој обрезинелапе, декај тано должно те исполнинел цело Закони. 4Одвојнген тумен таро Христос тумен, кој мангена те оправдинен тумен преку о Закони, препелен тари благодат.

5Соске амен, преку о Духо, преку вера, очекујнаја и надеж е правдакири. 6Соске ко Христос Исус ниту о обрезиме иси вредност, ниту о необрезиме, него и вера, која делујнела преку љубов.

7Прастандилен шукар! Кој спречинѓа тумен тена покоринен тумен е чачипаске? 8Одова ираниба нае тано таро Окова, кој повикујнѓа тумен. 9Хари квасац ушларела цело тесто. 10Ме сијум уверимо баши туменге ко Господари, дека нае те мислинен појавер. А кој бунинела тумен ка претрпинел осуда, кој хем те овел!

11Ако палем ме, пхрајљален, панда проповединава о обрезание, соске панда гониненама? Ко одова случај чхинавелапе о соблазниба таро крсто! 12О, те чхинѓовен сине окола, кој бунинена тумен!

13Соске тумен, пхрајљален, повикујме сијен ки слобода; само и слобода тена овел туменге повод баши те угодинен тумаре телоске, него мангипаја служинен јек јекеске. 14Соске цело Закони тано исполнимо ко јек лафи – ко: ‘Манг те паше сар коркори тут!’ 15Ако палем кцинена тумен хем хана тумен јек јекеја, пазинен тена уништинен тумен јек јекеја.

Џан пало Духо

16А ваќерава: Џан ко Духо хем нае те исполнинен о страстиа е телоскере, 17соске о тело мангела против о Духо, а о Духо против о тело; соске ола противиненапе јек јекеја, за да тена ќерен окова, со мангена. 18Ама, ако о Духо водинела тумен, на сијен тело о Закони.

19А о дејља е телоскере пенџардеј тане: одолај тале: о блудство, нечистота, бизолаџ, 20идолопоклонство, магије, душманлуко, препирке, љубомора, холи, себичност, раздориа, банговерување; 21завист, мудариба, матиба, лаџутне веселбе, хем слична акаленге, баши коленге ваќерава туменге англедер, сар со ваќерѓум туменге порано: дека окола, кола ќерена асавке буќа, нае те наслединен е Девлескоро царство.

22А о плоди е Духоскоро тано о мангипа, о радост, о мир, о трпение, о љубезност, о шукарипа, о верност, 23о кротост, и самоконтрола; нае закони против асавке нешта.

24А окола кој тане е Христоскере распнинге пло тело олескере страстенцар хем похоте. 25Ако живинаја ко Духо, нека хем те слединале е Духо! 26Тена ова пхерде суетна те фалинамен коркори! Тена предизвикујнамен јек јекеја! Тена завидинамен јек јекеја!