Romano Prevod Tari Biblija
AA

Јаков 2

Ма дикхен кој тано кој

1Мле пхрајљален, нека овелтумен вера ко амаро славно Господари о Исус Христос, на те дикхен кој тано кој! 2Соске ако ко тумаро собрание ало мануш златно ангрустикаја хем светло шеeнцар, а кхувела хем чороло ко бедна шеја, 3па дикхена ко окова, ко светла шеја, хем ваќерена леске: „Ту беш акате шукар!“ а е чоролеске ваќерена: „Ту терѓов атхе!“ или „Беш тело ме пре,“ 4на ќерена ли разлика машкар туменде хем аѓар улен судие билачхе помисленцар?

5Шунен, мле мангле пхрајљален, на избиринѓа ли о Девел околен, кој тане чороле англо свето, за да те овен барвале ки вера хем наследниќа е Царствоске, кој ветинѓа ленге околенге, кој мангенале? 6А тумен увреџинген е чороле! Нае ли о барвале одола, кој малтретиринена тумен хем влечинена тумен ко судие? 7На хулинена ли ола о шукар анав колеја сијен наречиме?

8Ако пак исполнинена о царско закони според о Свето Писмо: ‘Манг тле пашутне сар коркори тут!’ – шукар ќерена. 9Ама ако дикхена ко муј, ќерена грево хем о закони осудинела тумен сар окола со пхагена о закони.

10Соске кој пазинела цело закони, а сопнинелапе само ко јек, овела криво баши о са. 11Соске Окова Кој ваќерѓа: ‘Ма ќер прељуба!’ ваќерѓа хем: ‘Ма мудар!’ Ако на ќереја прељуба, а мудареја, овеја сар окова со пхагела о закони.

12Аѓар ќерен лафи хем аѓар постапинен сар мануша, кој ка овен осудиме пало закони е слободакоро. 13Соске о судо наеле милост ко окова, кој на сикаѓа милост. И милост славинела победа упро судо.

И вера хем о дејља

14Саво корист тано, мле пхрајљален, ако некој ваќерела дека исиле вера, а наеле дејља? Шај ли и вера те спасинеле? 15Ако несаво пхрал или пхен тане нанге хем бизо те овелен хајбаске секова диве, 16па некој тумендар ваќерела ленге: „Џан туменге ко мир, таќовен хем чајљовен!“ а на делален одова, сој тано оленге потребно баши тело, саво корист тано? 17Аѓар хем и вера: ако наела дејља, мули тани коркори ки песте.

18Ама ако некој ваќерела: тут иситут вера, а ман исиман дејља. Сикав манге тли вера бизо дејља, а ме ка сикавав туке и вера таро мле дејља. 19Ту верујнеја дека иси само јек Девел. Шукар ќереја; хем о демојна верујнена хем треперинена.

20Мангеја ли палем те џане, суетно манушеја, дека и вера бизо дејља тани мули? 21Амаро дат о Авраам на сине ли оправдимо таро дејља, кога денѓа ко жртвенико пле чхаве е Исако? 22Дикхеја дека и вера ќерѓа бути олескере делонцар, хем дека и вера преку дејља ресља џи ко совршенство. 23Хем аѓар исполнинѓапес о Свето Писмо, кој ваќерела: ‘О Авраам поверујнѓа ко Девел, хем одова рачунисалило леске баши правда, хем ваќерсалило Девлескоро амал.’ 24Дикхена дека о мануш оправдинелапе преку дејља, а на само преку и вера. 25Исто аѓар хем и блудница Раав на оправдинѓапес ли преку дејља, кога приминѓа е израелско посланикон хем кога бичхаѓален пало јавер друмо? 26Уствари, сар сој тано о тело бизо духо муло, аѓар хем и вера бизо дејља тани мули.