Romano Prevod Tari Biblija

Jakov 3

И чхип тани јаг

1Ма овен, мле пхрајљален, бут тумендар учитејља, соске џанаја дека ка ова построго осудиме баши одова. 2Соске сарине амен грешинаја бут. Ако некој на грешинела ко ќериба лафи, ови тано совршено мануш, способно те контролиринел хем цело пло тело.

3Хем кога е грастенге чхиваја узде ко муј, за да те покориненпес аменге, хем шај те управина цело оленгере телоја. 4Еќе, хем о бродиа, иако тане добором баре хем тане гониме таро силна бавлала, оленцар управдинела бут тикни крмичка, коте со мангела е кормилоскири војља.

5Аѓар хем и чхип тано тикно члени, ама фалинелапес баре буќенцар. Еќе, сар тикни јаг тхарела бари шума! 6Хем и чхип тани јаг, o свето ки неправда; и чхип аракхљаѓовела машкар амаре члејна: мејљарела цело тело хем, потпалимо таро пекол, тхарела цело амаре животоскоро.

7Соске, секова вид ѕвејра хем чирикља, лазачиа хем морска животниа, скротиненапес хем тане скротиме таро манушикано родо, 8ама никој таро мануша нашти те скротинел и чхип, немирно билачхо, пхердо смртоносно отровеја.

9Олеја благословинаја амаре Господаре хем е Даде, хем олеја армајна даја е манушен кој тане создајме според е Девлескоро сличност. 10Таро исто муј икљола благослов хем арман. Одова на смејнела, мле пхрајљален, те овел аѓаре. 11Тхавдела ли таро извор, таро исто отвор, гудло хем ќерко пани? 12Шај ли, мле пхрајљален, и смоква те бијанел маслинке, или лоза смокве? Аѓар ни о лондало извор нашти те дел гудло пани.

И мудрост упралдан

13Кој тано машкар туменде мудро хем гоѓавер? Шукар владибаја нека сикавел пле дејља ки мудро смиреност. 14Ако ли палем ко тумаре срциа иситумен ќерки завист хем акошибе, ма фалинен тумен хем ма ховавен против о чачипе!

15Одова нае тано мудрост, која хулела упралдан, него тани тари пхув, душевно, демонско, 16соске коте тани и завист хем о акошиба, одотхе тано о неред хем секова билачхе нешто.

17А и мудрост која авела упралдан, англедер о са тани: чисто, пало одова мирољубливо, гудли, покорно, пхерди милостеја хем шукар плодиа, на дикхела кој тано кој, хем надујмујало. 18А о плоди е правдакоро сејнелапес ко мир, таро окола кој создајнена мир.