Romano Prevod Tari Biblija
AA

Јаков 4

Родена ама на добинена

1Котар тане о војне хем котар тане о борбе машкар туменде? На авена ли таро тумаре страсна желбе, со маренапес ко тумаре члејна? 2Мангена хем наетумен, мударена хем завидинена, хем нашти те доресен; марена тумен хем воинена. Наетумен, соске на молинена. 3Родена, ама на добинена, соске родена погрешно, за да те трошинен ко тумаре страсна желбе.

4Прељубниќа, на џанена ли дека о амалипа е светоја тано душманлуко против о Девел? Хем аѓар, кој мангела те овел амал е светоја овела душмани е Девлеске. 5Или мислинена ли дека о Свето Писмо ваќерела ко чучо: ‘Баре силаја мангелале е духо кој живинела ки аменде‘? 6Ама дела побари благодат. Одолеске ваќерела:

‘О Девел противинелапе баши ко барe сој тане,
а е смирименге делален благодат.’

Авен паше тумен ко Девел

7Хем аѓар, покоринен тумен е Девлеске; а противинен тумен е бенгеске хем ка нашел тумендар. 8Авен паше тумен ко Девел, хем Ов ка авел паше ки туменде; исчистинен тумаре васта, грешниќа, хем очистинен тумаре срциа, мануша улавде душаја! 9Овен нажалиме, тугујнен, хем ровен: тумаро асајбе нека претворинелпес ки туга, а о радост ко жалост! 10Овен понизна англо Господари, хем Ов ка ваздел тумен!

11Ма ќерен билачхе лафи јек јекеја, пхрајљален; кој ќерела лафи против таро по пхрал или судинелале пе пхрале, ќерела лафи против о закони хем судинела е законе. А ако судинеја о закони, на сијан извршители е законескоро, него олескоро судија. 12Само јек тано Законодавцо хем Судија, Кој шај хем те спасинел хем те уништинел. А кој сијан ту, со осудинеја тле паше?

Ма фалинен тумен ко тумаро барипе

13Шунен акана тумен, кој ваќерена: „Авдије или тајса ка џа ки окоја или одоја диз, хем адари ка ачхова јек берш, хем ка ќера трговија хем ка спечалина,“ 14тумен кој на џанена со ка овел тајса: соске, сој тано тумаро живото? Тумен сијен пареа, која јавинелапес ко моменти, хем пало одова нашаѓовела.

15Место те ваќерен: „Ако о Господари мангела, ка живина хем ка ќера акава или окова,“ 16тумен акана фалинена тумен ко тумаро барипе. Секоја асавки фалба тани билачхе. 17Хем аѓар, кој џанела те ќерел шукар, а на ќерела, грево тано олеске.