Romano Prevod Tari Biblija

Kolosjajna 2

Кобор борба исима баши туменге

1Уствари, мангава те џанен кобор борба исима баши туменге, хем баши окола ки Лаодикија, хем баши са кој со на дикхлема лично, 2за да те утешиненпес оленгере срциа хем соединиме ко мангипа те авен џико са о барвалипа ки пхерди увереност е хајљобаскоро џико пенџариба и тајна е Девлескири хем е Христоскири, 3ки Касте тане гаравде са о барвалипе тари мудрост хем е џандипаскоро.

4А акава ваќерава за да тена ховавел тумен некој убедиме лафенцар. 5Соске иако сијум отсутно ко тело, ко духо сијум туменцар, хем радујнавапес дикхибаја тумаро редо хем цврстина тумаре веракири ко Христос.

Кој тано Шеро секоле началствоске хем власт

6Хем аѓар, сар со приминген е Христа Исусе о Господари, аѓар хем те џан ки Лесте: 7вкорениме хем надѕидиме ки Лесте хем зацврстиме ки вера, сар со сијен сикавде, те изобилинен ко благодарност.

8Пазинен тена заробинел тумен некој философијаја хем суетно ховајбаја пало манушикано обичај, според о живиба е светоскоро, а на според о Христа. 9Соске ки Лесте телесно живинела са и полнота е Девлипаскири, 10хем тумен сијен исполниме ки Лесте, Кој тано Шеро секоле началствоске хем власт.

11Ки Лесте сијен хем обрезиме со нае вастеја обрезиме, хуљајбаја е гревоскоро тело, пало обрезание ко Христа; 12откога сијен сине паруме Олеја ко крштевање, ко кова хем воскреснинген Олеја преку и вера со делујнела е Девлескири, Кој воскреснинѓале таро муле.

13Тумен кој сијен сине муле ко гревиа хем необрезана ко тумаро тело, оживинѓа тумен заедно Олеја, опростибаја са амаре гревиа; 14ко одова начин со избришинѓа о делујба, кова со пле одредбенцар сине против аменге; отстранинѓа машкар амендар, ковинѓален ко крсто; 15хем разоружинѓа началствиа хем властиа хем јавно изложинѓален, победибаја упредер оленде ко одова.

16Хем аѓар, никој тена осудинел тумен баши хајба, или баши пиба, или дисаве празникоске, или баши терни месечина, или баши и сабота. 17Одовај тано само сенка околескири со ка авел, а о стварност тано о Христос. 18Никој тена отстранинел тумен тари награда, мангипаја те ресел одова со понизност хем службаја е ангеленгири, те мукхелпес ко одова со дикхља, те вазделпе ко чучо пле телесно гоѓаја, 19а на иќерелапес баши о Шеро таро кова цело Тело, пханло хем поможимо е зглобенцар хем о врске, бајрола барипаја, кова дела о Девел.

20Хем аѓар, ако мулен е Христоја, баши о елементарна буќа е светоскере, соске дозволинена те определиненпес туменге прописиа, сар те живинен ко свето: 21„Ма астар! Ма вкусин! Ма пипин!“ 22Са акава со пропадинела е употребаја според манушикане заповедиа хем учење; 23са акава дикхјола мудрост, со состојнелапес ки самоволно побожност хем понизност хем ки непоштедно строга ко тело, а на ко нешто чесно, него само баши задоволство е телоске.