Romano Prevod Tari Biblija
AA

Колосјајна 4

Овен стално ки молитва

1О Господајра, ќерен е робонге сој тано праведно хем справедливо, џандипаја дека хем тумен иситумен Господари ки небеса.

2Овен стално ки молитва, џангавде ки лате хем благодарна. 3Молинен тумен панда хем баши аменге, за да те пхравел о Девел о вудар е словоскоро хем за да те навестина и тајна е Христоскири, баши каске сијум хем ко пханлипе, 4хем те откринавла аѓар, сар со требела те ваќерав.

5Постапинен мудро спрема окола авријалдан, користинен о време. 6Тумаро слово секогаш те овел тано љубезно, зачинимо лондеја, за да те џанен сар требела те одговоринен секаске.

Поздравиа

7Баши манге ка ваќерел туменге са о Тихик, мангло пхрал хем верно слуга хем соработнико ко Господари, 8кас со бичхавава ки туменде баши одолеске, за да те сикљон сар сијем амен хем те утешинел тумаре срциа, 9заедно е верно хем мангло пхрал о Онисим, кој тано тумендар. Ола ка сопштинен сар тано акате.

10Поздравинела тумен о Аристарх, мо амал ки темница, хем о Марко, о унуко таро Варнавин, баши касте приминген упатства; ако авела ки туменде приминенле, 11хем о Исус, ваќердо Јуст. Таро обрезиме акалај единствена, кој поможиненама баши е Девлескоро Царство хем кој сине манге утеха. 12Поздравинела тумен тумаро сонароднико о Епафрас, слуга е Христа Исусескоро, кој секогаш боринелапес туменге ко молитве, за да те терѓовен совршена хем пхердо увериме ки цело е Девлескири војља. 13Сведочинава баши леске дека исиле баро прастајба баши туменге, хем баши окола ки Лаодикија, хем баши окола ко Ерапол. 14Поздравинела тумен о мангло доктори о Лука, хем о Димас.

Последна поздравиа

15Поздравинен е пхрален ки Лаодикија; хем о Нимфан хем олескири кхерутни црква.

16Кога ка читинелпес акава послание ки туменде, погрижинен тумен те читинелпес хем ки Лаодикијско црква! А окова тари Лаодикија, читинен хем туменда!

17Ваќерен е Архипеске: „Пазин и служба, која приминѓанла ко Господари, те исполнинела!“

18Поздрав мле, Павлескере, вастеја. Спомнинен туменге баши мло пханлипе. О благодат туменцар!