Romano Prevod Tari Biblija
AA

Матеј 10

1Хем викинѓа Пле дешудује ученикон ки Песте, хем денѓален власт упро нечиста духиа те палденлен хем те сасќарен секова насвалипа хем секоја слабост.

2А акалај тале о анава е дешудује апостоленгере: прво о Симон, ваќердо Петар, хем олескоро пхрал о Андреј, па о Јаков е Заведескоро хем о пхрал лескоро о Јован, 3о Филип хем о Вартоломеј, о Тома хем о Матеј о царинико, о Јаков е Алфејескоро хем о Тадеј, 4о Симон Кананит хем о Јуда Искариотски, кој хем предајнѓале.

5О Исус бичхаѓален адале дешудује џенен хем нарединѓа ленге, ваќерибаја: „Ма џан пало друмо ко народиа, хем ма кхувен ки диз е Самарјаненге; 6него џан пошукар ко нашавде бакхре е Израелеске ко кхер. 7Хем џандор, проповединен хем ваќерен дека авела паше о царство небесно. 8Сасќарен е насвален, воскреснинен е мулен, очистинен е лепрознен, палден е демонен; бизо паре добинген, бизо паре ден.

9Ма лен ни злато, ни сребро, ниту ба-кри ко тумаре појасиа; 10ниту торба баши друмо, ни дуј шеја, ни кундре, ни каш, соске о работнико заслужинела пло хајбе.

11А кога кхувена ки саво хем било диз или гав, распучен кој тано достојно ки лесте; хем ачховен одотхе џикоте на џана туменге олестар. 12А кога ка кхувен ко кхер, поздравиненле. 13Хем ако чаче о кхер овела достојно, тумаро мир нека авел ки лесте; а ако на овела достојно, тумаро мир нека иранелпес туменге. 14Хем ако некој на приминела тумен, ниту шунела тумаре лафиа, кога икљона таро одова кхер или диз тресинен о право таро тумаре пре. 15Чаче ваќерава туменге, полокхо ка овел е Содомско хем и Гоморско пхув ко судно диве, отколку одоле дизаке.

16Еќе Ме бичхавава тумен сар бакхре машкар о рува; одолеске овен мудра сар сапа хем безопасна сар гулубиа. 17Аракхен тумен таро мануша, соске ка предајнен тумен е судонге хем ка камшикујнен тумен ко пумаре синагоге. 18Ка икален тумен англо управитејља хем о цајра, баши Манге, баши сведоштво оленге хем е народонге. 19А кога ка предајнен тумен, ма секиринен тумен сар или со ка ваќерен, соске ко одова саати ка овел туменге тано дендо со требела те ваќерен; 20соске на сијен тумен кој ќерена лафи, него о Духо тумаре Дадескоро, Кој ќерела лафи ки туменде.

21А о пхрал ка предајнел пе пхрале ко мерибе, хем о дат – е чхаве, хем о чхаве ка овен против о родитејља хем ка мударенлен. 22Хем ка овен мрзиме таро сарине баши Мло анав; ама, кој ка претрпинел џико крајо, ов ка овел спасимо.

23Кога ка гонинен тумен ки диз, нашен ки јавер; соске чаче ваќерава туменге, нае те обиколинен о израелска диза џикоте авела о Чхаво Манушикано.

24О ученико нае тано упредер о учители, ниту о слуга упредер пло господари. 25Доста леске тано е ученикоске те овел сар лескоро учители хем е слугаске сар лескоро господари. Ако о газда е кхерескоро ваќеренале Велзевул, кобор повише олескере кхерутне!

26Одолеске, ма даран олендар; соске нае ништо учхардо, со нае те откринелпес, ниту гаравдо со нае те дознајнелпес. 27Со ваќерава туменге ко каранлуко, ваќеренле ки светлина; хем со ка шунен ко кан, прогласиненле таро кровиа.

28Хем ма даран таро окола кој мударена о тело, а и душа нашти те мударенла. Него даран повише таро Окова, Кој шај те уништинел хем и душа хем о тело ко пекол.

29На бикиненапес ли дуј чхирикља баши јек пара? Па нијек таро олендар на перела ки пхув бизо војља тумаре Дадескири. 30А туменге тане гејнде дури хем о бала ко шеро. 31Хем аѓар, ма даран. Тумен сијен поскупа таро бут чхирикља.

32Хем аѓар, секој кој признајнеламан Ман англо мануша, ка признајнавле хем Ме ле англо Мло Дат, Кој тано ки небеса. 33А кој ка одречинелпес Мандар англо мануша, хем Меда ка одречинапес олестар англо Мло Дат, Кој тано ки небеса.

34Ма мислинен дека аљум те анав мир ки пхув. На аљум те анав мир, ама мачи. 35Соске аљум ‘те разделинав е мануше таро олескоро дат хем е чхаја тари лакири дај, хем е бојра тари лакири сасуј,’ 36хем ‘душмани е манушеске ка овен олескере кхерутне.’

37Кој мангела е даде или е даја, повише Мандар, нае тано достојно баши Манге, хем кој мангела е чхаве или е чхаја, повише Мандар, нае тано достојно баши Манге; 38хем кој на лела пло крсто хем на џала пали Манде, нае тано достојно баши Манге. 39Кој ка аракхел пли душа, ка нашавела; хем кој ка нашавела пли душа баши Манге, ка аракхела.

40Кој приминела тумен, приминелама Ман, а кој приминелама Ман, приминела Околе, Кој бичхаѓама. 41Кој приминела пророко ко анав е пророкоске, ка приминел пророчко награда; хем кој приминела праведнико ко анав е праведникоскоро, ка приминел праведничко награда. 42Кој ка пхерел јек таро акала тикне само чаша шудре пајнеја, соске тано ученико, чаче ваќерава туменге, нисар нае те нашавел пли награда.“