Romano Prevod Tari Biblija
AA

Тит 3

Спасинѓамен пали Пли милост

1Потсетинлен те покориненпес е началствонге хем е властенге, те овен послушна, те овен готова баши секова шукар дело, 2никас те на хулинен, те на препириненпес, те овен мирна, те сикавен секова кроткост ко са о мануша.

3Соске хем аменда сијем сине некогаш бизогоѓакере, на покоринајамен сине, нашавде таро право друмо, робиа баши разно страстенге хем задоволствиа, живибаја ко билачхипе хем завист, мрзиме хем мрзинајамен сине јек јавереја.

4Ама кога јавингепе: о шукарипа хем о мангипе е манушенге е Девлескоро, амаро Спасители, 5спасинѓамен на упри основа е праведно делонгири со ќергемлен амен, него пали Пли милост преку тхојбе е невебијанибаскоро хем со ќерѓамен неве о Свети Дух, 6Кас со изобилно чхорѓа упри аменде преку о Исус Христос, амаро Спасители, 7та оправдиме преку Олескири благодат те ова наследниќа според и надеж таро вечно живото. 8Верно тано одова слово, хем мангава акава те иќереле цврсто; хем окола, кој верујнена ко Девел те грижиненпес те џан англал ко шукар дејља. Одовај тано шукар хем корисно баши о мануша.

Избегинлен акала буќа

9А избегинлен: о глупава пучиба, о родословие, о расправие, хем о препирке пало однос е Законескере, соске тане некорисна хем суетна.

10Избегин мануш со банге верујнела, пало прво хем дујто опомена, 11џандипаја дека асавко мануш иранѓапес хем дека грешинела, та осудинѓапес коркори пес.

Те овен прва ко шукар дејља

12Кога ка бичхававлен ки туте е Артема или о Тихик, сиѓар те аве ки манде ко Никопол, соске решинѓум те накхавав о јевен одори! 13Грижливо снабдинлен баши друмоске о правнико о Зина хем о Аполос, за да те овелен са со требела ленге! 14Ама хем амаре те сикљовен те овен прва ко шукар дејља, коте сој тано одова чаче потребно, за да ма те овен бизо плоди.

15Поздравиненатут сарине, кој тане манцар. Поздравин околен, кој мангенамен ки вера. И благодат сариненцар туменцар. Амин!