Romano Prevod Tari Biblija

About the Translators

We are David and Samir. David is American, and served the Lord with his family in North Macedonia. There he learned the Romani language fluently. His teacher was Samir, who later became a ministry partner and close friend. We believe the Lord has been preparing us over the past 20 years for this work, and we appreciate your prayers that it would be completed and used by God for His glory among the Roma.

За преведувачите

Ние сме Дејвид и Самир. Дејвид е Американец и има служено на Господ со своето семејство во Северна Македонија. Таму научи течно да го зборува ромскиот јазик. Негов учител беше Самир, кој подоцна стана партнер во службата и близок пријател. Ние веруваме дека Господ нè подготвуваше во текот на изминатите 20 години за оваа работа и ги цениме вашите молитви за оваа работа да биде завршена и употребена од Бог за Негова слава меѓу Ромите.

About the Translation

INTRODUCTION

This site is home to an ongoing Bible translation project into the Romani language spoken in North Macedonia. The Romani language is spoken by the Roma people, who have their origins in India but are now found all over the world. The language varies significantly by country, due to the fact that several divergent dialects exist and the fact that a very large proportion of Romani vocabulary is borrowed from the language of the country they are living in. Although there are already translations of the Bible completed and in progress in a number of different Romani dialects, we felt that there was a great need for a separate translation into the Arli dialect of North Macedonia.

THE LANGUAGE

The Arli dialect of Romani is the most prominent dialect spoken in Shutka, the world’s single largest Roma community (located outside of Skopje), and is also understood throughout North Macedonia. The language is primarily oral and lacks a standardized writing system. We have elected to use the Macedonian Cyrillic script (with some digraphs to represent uniquely Romani sounds) rather than the Latin script, hoping that this will widen its accessibility to the less-literate Roma population of North Macedonia.

THE TRANSLATION

We began our translation work in 2020 and are currently working through the New Testament. Using the Konstantinov translation of the Bible in Macedonian as a model, we translate into Romani, referring to the original Greek as well as the Macedonian Orthodox translation of 2006, a Serbian translation, and several English translations. The goal is a balance between retaining the meaning and wording of the original Greek and expressing that meaning in clear Romani as it is actually spoken and understood by the Roma of North Macedonia. This task, of course, demands a great deal of prayer, time, communication between translators, research, attention to detail, and checking and re-checking. Once the translation of a particular chapter has been finalized, an audio version is recorded. The audio version can be accessed on this site or on YouTube. On this site, users can listen to the audio version and simultaneously read the text version if they so choose.

За преводот

ВОВЕД

Оваа страница е почетна страница на тековниот проект за преведување на Библијата на ромски јазик што се зборува во Северна Македонија. Ромскиот јазик го зборуваат Ромите, кои имаат потекло од Индија, но сега ги има насекаде низ светот. Јазикот значително се разликува од земја до земја, поради фактот што постојат неколку различни дијалекти и тоа што голем дел од ромскиот вокабулар е позајмен од јазикот на земјата во која живеат. Иако веќе постојат завршени преводи на Библијата и преводи кои што се во тек на голем број различни ромски дијалекти, чувствуваме дека има голема потреба и од превод на арлискиот дијалект на ромскиот јазик во Северна Македонија.

ЈАЗИКОТ

Арлискиот дијалект на ромскиот јазик е најистакнатиот дијалект што се зборува во Шутка, најголемата ромска заедница во светот (се наоѓа во периферијата на Скопје), а се разбира и во другите ромски подрачја низ Северна Македонија. Јазикот е првенствено устен и нема стандардизиран систем за пишување. Избравме да го користиме македонското кириличното писмо (со некои диграфи кои што претставуваат единствено ромски звуци) наместо латинското писмо, надевајќи се дека тоа ќе ја прошири неговата пристапност до помалку писменото ромско население во Северна Македонија.

ПРЕВОДОТ

Ја започнавме нашата преведувачка работа во 2020 година и во моментов работиме на преводот на Новиот завет. Користејќи го како модел преводот на Библијата на Константинов на македонски јазик, преведуваме на ромски, повикувајќи се на оригиналниот грчки, како и на македонскиот православен превод од 2006 година, на српскиот превод и на неколку преводи од англискиот јазик. Целта е да има рамнотежа помеѓу задржувањето на значењето и формулацијата на оригиналниот грчки јазик и изразувањето на тоа значење на јасен ромски, како што всушност го зборуваат и го разбираат Ромите од Северна Македонија. Оваа задача, се разбира, бара многу молитва, време, комуникација меѓу преведувачите, истражување, внимание на деталите и проверка и повторно проверување. Откако ќе се финализира преводот на одредено поглавје, се снима аудио верзија. До аудио верзијата може да се пристапи на оваа страница или на YouTube. На оваа страница, корисниците можат да ја слушаат аудио верзијата и истовремено да ја читаат текстуалната верзија доколку сакаат.